Keyword

AROHM

14 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 14
  • Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date Samenvatting: Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel nog geldig zolang ze niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen. Er kunnen RUP’s worden opgemaakt op de volgende niveaus : gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van het Gewest; provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie; gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van de gemeente. De ruimtelijke uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de visie van het door het overeenkomstig niveau opgemaakt ruimtelijk structuurplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat: een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer; een weergave van de feitelijke en juridische toestand; de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is; in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; in voorkomend geval, het ruimtelijk veiligheidsrapport, het planmilieueffectenrapport en/of de passende beoordeling. (zie ook BPA-contouren) Bron: http://www.ruimtelijkeordening.be Doel: De laag geeft de contouren van de goedgekeurde en in onderzoek zijnde RUP's weer en dient ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en de adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. Aanmaak: De laag werd opgemaakt volgens de richtlijn ‘Technische richtlijn voor de uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat- versie 1.0 oktober 2001’. Zie http://web.gisvlaanderen.be/gis/gistechniek/aanbevelingen/contour.jsp site gis Vlaanderen. RUP’s opgemaakt door de hogere overheden (GRUP of PRUP) moeten volgens het decreet digitaal worden overgemaakt aan de gemeente waarin ze gelegen zijn.

  • Gescande en gegeorefereerde rasterbestanden van de algemene en bijzondere plannen van aanleg. Dit product bevat alle gescande en gegeorefereerde rechtsgeldige planbedekkingen voor GIS- of CAD-gebruik. Op uitzondering van de plannen van aanleg van stad Gent en Antwerpen bevatten de cd-roms alle rechtsgeldige plannen van aanleg tussen 6/07/1948 en 20/12/2001. Van 25 gemeenten worden geen rechtsgeldige plannen van aanleg genoteerd: Begijnendijk, Buggenhout, Glabbeek , Herstappe, Holsbeek, Horebeke, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Kraainem, Leopoldsburg, Lint, Linter, Maarkedal, Mesen, Moerbeke, Pepingen, Rotselaar, Schelle, Tielt-Winge, Tremelo, Voeren, Wachtebeke, Zingem en Zwalm.

  • Gescande rasterbestanden van de algemene en bijzondere plannen van aanleg. Dit product bevat alle gescande volledige plannen, voornamelijk bedoeld voor het opbouwen van een digitaal archief met rechtsgeldige plannen van aanleg. De rasterbestanden zijn in de mate van het mogelijke een digitale kopij van de volledige analoge plannen. Op uitzondering van de plannen van aanleg van stad Gent en Antwerpen bevatten de cd-roms alle rechtsgeldige plannen van aanleg tussen 6/07/1948 en 20/12/2001. Van 25 gemeenten worden geen rechtsgeldige plannen van aanleg genoteerd: Begijnendijk, Buggenhout, Glabbeek , Herstappe, Holsbeek, Horebeke, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Kraainem, Leopoldsburg, Lint, Linter, Maarkedal, Mesen, Moerbeke, Pepingen, Rotselaar, Schelle, Tielt-Winge, Tremelo, Voeren, Wachtebeke, Zingem en Zwalm.

  • De landschapskenmerkenkaart is het resultaat van de aanvullende inventaris van de ruimtelijke landschapskenmerken van bovenlokaal belang in Vlaanderen. De geïnventariseerde ruimtelijk structurerende landschapselementen en -kenmerken zijn zowel van fysische (reliëf, hydrografie,...), biotische (planten, struiken, bomen, cultuurgewassen,...) of menselijke (nederzettingsgeografie, landname en kolonisatie, wonen en werken, landbouw en industrie, verkeer en transport,...) aard. De term "ruimtelijk structurerend landschapskenmerk" is geoperationaliseerd a.h.v. 3 criteria: het kenmerk heeft door zijn aanwezigheid een invloed op de opbouw, ruimtelijke configuratie; het is visueel dominant aanwezig en het heeft een bakenfunctie; het is typisch oriënterend voor een bepaalde streek. De kartering van de belangrijke landschapskenmerken is uitgevoerd op kaartschaal 1 : 50 000.

  • De bebouwde ruimte wordt essentieel gevormd door een dominantie van het menselijk ingrijpen op de natuurlijke gesteldheid; deze dominantie is morfologisch afleesbaar. De dominantie refereert zowel naar de ruimtelijke organisatie als naar de substantiële aard van de elementen ( bebouwing verharde oppervlakten,...). Deze dominantie is van die aard dat het menselijk ingrijpen in het geheel niet (meer) wordt bepaald of beïnvloed door de natuurlijke gesteldheden, behoudens enkele uitzonderlijke situaties. In deze layer werden de bebouwing afgebakend (exclusief de lintbebebouwing) in het hierboven getypeerd bebouwd gebied.

  • In deze layer werden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd die grote wateroppervlakten aanduiden.

  • Recreatiegebieden. Meer informatie: zie MINA-rapport, Leren om te keren, 1994, hfst IV.9.

  • Niet meer informatie bekend.

  • Er is uitgegaan van een agrarische benadering: min. opp = 100ha; min.zichtwijdte = 700m; max. verspreide bebouwing = 10 huizen/100ha.; Gebieden die door autosnelwegen, spoorwegen, waterlopen (bevaarbaar) en/of lintbebouwing doorsneden worden, zijn niet weerhouden.

  • In deze layerwerden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd die moeilijk onder 1 noemer ingedeeld kunnen worden, alsook de gebieden, die door de data-aanmaker opgenomen werden, maar niet echt louter morfologisch zijn (bijv. kerkhoven), en dit zowel in stedelijk als niet stedelijk gebied. Doel: Structuurplan Vlaanderen.