Creation year

2001

24 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 24
  • Een verzameling van ruimtelijke hydrografische data (kaartgegevens in vectorvorm) aangemaakt voor nautische cartografie op een schaal 1/90000. Een schaaldomein van 1/60000 tot 1/140000 is voor elke toepassing geschikt. De dataset omvat volgende gegevens: * Betonning en bebakening * Wrakinformatie * Dieptezones, dieptecijfers en dieptelijnen * Verkeerscheidingsstelsels en toegangsgeulen tot de kusthavens * Haven- en andere infrastructuur * Lichten * Merkwaardige punten * Gevaargebieden * Gebouwen.

  • Gebiedsdekkende afbakening en differentiatie van de van nature overstroombare gebieden in Vlaanderen. De afbakening van de NOG is gelijk gesteld aan het geheel van alluviale gronden, veengebieden en poldergronden zoals deze gekarteerd zijn op de bodemkaart van België in de periode 1947-1973, gepubliceerd op schaal 1:20.000. De aard van de overstroming (vanuit waterlopen of vanuit zee) bepaalt de differentiatie. Afbakening en differentiatie van NOG in gebieden die niet bodemkundig in kaart zijn gebracht is toegevoegd o.b.v. expert-interpretatie. Bodems ontstaan door colluviatie zijn eveneens opgenomen in NOG-bestand.

  • Geografische raster-dataset die het bodemgebruik in Vlaanderen en Brussel weergeeft, toestand 2001.Het bodemgebruik klassificeert hoe de mens de bodem gebruikt en op welke manier hij de biofysische attributen van het aardoppervlak manipuleert.Het bodemgebruiksbestand werd opgebouwd door het Bodembedekkingsbestand (2001) te combineren en te interpreteren met een aantal gekende geografische datasets (bodemassociaties, CORINE landcover en het wegennet van de Grote Structuren).De grondresolutie bedraag 15 m, het bodemgebruik is ingedeeld in 19 klassen.

  • Omvat een puntsgewijze lokalisatie van landbouwzetels op het overeenkomstig exploitatie-adres; gebaseerd op een adressenlijst van alle tot in 1994 op de Mestbank gekende landbouwzetels in het Vlaamse gewest (met uitzondering van enkele gemeenten)

  • De boskartering 2000 is een geactualiseerde versie van de boskartering 1990. Zij is de geometrische referentielaag bij het Agentschap voor Natuur en Bos waarbinnen andere thematische lagen met betrekking tot bossen worden ingepast.De doorgevoerde actualisatie bestond uit:1. het opnemen van nieuwe bossen of het verwijderen van verdwenen bossen,2. het indelen van de bossen volgens de nieuwe bosklassificatie,3. het corrigeren van de geometrie waar nodig.De actualisatie werd uitgevoerd door het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen samen met het Agentschap voor Natuur en Bos. De beschrijvende informatie uit de boskartering 1990 (boomsoort, ontwikkelingsfase, sluitingsgraad en bedrijfsvorm) werd behouden.De boskartering kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.

  • Het begrip 'statistische sector' is in 1970 ingevoerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS). Voordien was de gemeente de kleinste administratieve entiteit waarvoor sociaal-economische gegevens beschikbaar waren. De statistische sectoren delen het grondgebied in op basis van morfologische en/of socio-economische kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met duidelijk in het landschap herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. Vele inventarisaties worden gegeneraliseerd tot informatie op het niveau van de statistische sector. Dit dataproduct bevat de officiële statistische sectoren, afgbakend door het NIS in oktober 2001.

  • De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste poging om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen op kaart voor te stellen in hun situatie van voor de grote veranderingen. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype. Hieruit blijkt het Vlaamse Gewest over een bijzonder grote landschappelijke diversiteit te beschikken, die echter in een steeds sneller tempo teloor gaat.

  • Het Windplan is het resultaat van een wetenschappelijke studie naar de mogelijkheden van windenergie in Vlaanderen. Enerzijds is het windaanbod in Vlaanderen berekend en anderzijds is het ruimtelijk potentieel - volgens de richtlijnen van ministeriële omzendbrief EME 2000.01 - afgebakend. In tegenstelling tot het windaanbod is het ruimtelijk potentieel een "momentopname" omdat de zones zijn afgebakend t.o.v. evoluerende brongegevens nl. het gewestplan, de beschermende monumenten en landschappen en lokale uitvoeringsplannen niet zijn meegenomen in de analyse. Dit Windplan is dus slechts een hulpmiddel en zeer indicatieve aanzet bij het bepalen van de mogelijke vergunbaarheid van windturbines. Lokale elementen zoals de nog in ontwikkeling zijnde ecologische netwerken, de voorschriften in bijzondere plannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, alsook toekomstige ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening, kunnen de vergunbaarheid beïnvloeden. De luchtverkeersgebieden spelen ook een belangrijke rol bij inplanting van windturbines daarom moet steeds met de betreffende diensten contact opgenomen worden.

  • Deze opdracht omvat de opmeting van het kanaal Gent-Terneuzen vanaf de zwaaikom aan de Dampoort te Gent tot 100m voorbij de Belgisch-Nederlandse grens in Zelzate. De breedte van de opgemeten zone bedraagt 30m vanaf de waterlijn. Het resultaat van deze opmeting is een digitale kaart gerealiseerd via terrestrische opmeting door middel van een totaalstation.

  • Kaart met structurele elementen van het Belgische luchtruim (gedurende de uren van militaire operaties). De data wordt beheerd met AutoCAD.