From 1 - 10 / 13
  • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

  • Gegevens over tewerkstelling, lonen en arbeidstijden die de RSZ verzamelt, worden in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gedeeld. Daar zijn ze beschikbaar voor alle instellingen binnen de sociale zekerheid.

  • Het?Departement Werk en Sociale Economie?staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid. WSE is de Vlaamse bron van de gegevens betreffende loopbaanonderbrekingen. Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen.

  • Deze dienst publiceert elk kwartaal de wijzigingen die gedaan zijn in de DmfA attesten. Met deze aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

  • Deze webservice biedt de mogelijkheid om de informatie te consulteren betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandige.

  • Door middel van deze webservice kunnen gegevens van het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is en de loopbaangegevens van de persoon geconsulteerd worden.

  • Door middel van deze publicatie kunnen loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers geraadpleegd worden. Deze publicatie is het resultaat van een semi-online opvraging via de webservice Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00.

  • Door middel van deze webservice kunnen de Dimona gegevens van de Rijksdienst Sociale Zekerheid geraadpleegd worden. De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.

  • Door middel van deze webservice kunnen de DmfA-attesten van een werknemer opgevraagd worden. Met een DmfA-aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

  • Door middel van deze publicatie kunnen afnemers de mutaties van de Dimona gegevens van de Rijksdienst Sociale Zekerheid ontvangen. De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.