From 1 - 10 / 35
  • Iriscare is vanaf 1 januari 2019 het uitgelezen contactpunt voor burgers en professionelen voor alles wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brussels Gewest.Als gevolg van de 6de Staatshervorming is Iriscare bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in Brussel.

  • Actiris is het Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Het is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Brusselse werkgelegenheidsbeleid en moet zorgen voor de goede werking van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor heeft het een dienstverlening ontwikkeld voor zowel bedrijven als werkzoekenden.

  • FOREM is de Waalse overheidsdienst voor werk en opleiding. Zijn vervult voor Wallonië een gelijkaardige rol als de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

  • Gegevens over tewerkstelling, lonen en arbeidstijden die de RSZ verzamelt, worden in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gedeeld. Daar zijn ze beschikbaar voor alle instellingen binnen de sociale zekerheid.

  • Het nieuwe Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) neemt sinds 1 januari 2017 de opdrachten over van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO). Dankzij de fusie zal het voor de burger eenvoudiger worden om stappen te ondernemen voor alles wat beroepsrisico's betreft.Fedris houdt zich onder meer bezig met:- het schadeloosstellen van de slachtoffers van beroepsziekten en, in bepaalde gevallen, de slachtoffers van een arbeidsongeval- het aannemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen- het controleren met als doel te garanderen dat de verzekeringsmaatschappijen en de werkgevers hun verplichtingen bij arbeidsongevallen nakomen.

  • De Federale Pensioendienst (FPD) is op 1 april 2016 ontstaan als fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) voor de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden van de privésector en de Pensioendienst voor de Openbare Sector (PDOS) voor gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden uit de openbare sector. Deze nieuwe entiteit houdt zich zowel met werknemers- als ambtenarenpensioenen bezig.

  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

  • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

  • De Vlaamse Sociale Bescherming((opent in nieuw venster)) bestaat uit drie tegemoetkomingen: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor mensen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Sinds 1 januari 2019 vallen ook de mobiliteitshulpmiddelen onder de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

  • Het doel van deze publicatie is het beschikbaar stellen van gegevens rond het dossier van de vaststelling van een handicap.