From 1 - 5 / 5
  • Tijdelijk natte gebieden kennen een sterk fluctuerende grondwatertafel. Ze kunnen zéér nat zijn tijdens en na perioden met veel neerslagoverschot. Tijdelijknatte gebieden zijn vaak gelegen in de hogergelegen haarvaten van het watersysteem. Door het water vast te houden in deze zones, kan het water alsnog infiltreren naar diepere grondwaterlagen. Deze zones geven dus aan hoe belangrijk het is om water vast te houden. Deze zones zou men moeten vrijwaren van bebouwing. Ook hier kan men best niet draineren.

  • Deze zones geven we een gradatie van kwelintensiteit en dus ook een relatief belang voor het conserveren van grondwater. In deze gebieden zou men onnodige drainage moeten vermijden en dus zeker moeten vrijwaren van bebouwing.

  • Infiltratiegeschiktheid in een gradiënt van bruin (zeer geschikt) naar geel (minder geschikt). Hoger gelegen, permanent droge bodems, met een diepe grondwaterstand bieden kansen voor het opbouwen van een grondwatervoorraad waarmee we droge jaren kunnen overbruggen. Deze zones worden aangeduid in het donkerbruin op de watersysteemkaart. De gele zones zijn overgangsgebied tussen nat en droog. Het grondwater zit er van nature redelijk ondiep. De gele zones die tegen de blauwe gebieden aanliggen zijn van minder belang voor grondwateraanvulling. Bij elke maatregel moet ook de impact op de nabijgelegen blauwe/groene zone bekeken worden. Als aanpalende blauwe/groene zones gedraineerd worden, is de impact van maatregelen op de waterbeschikbaarheid eerder beperkt. Water dat daar geïnfiltreerd wordt, zal slechts enkele weken onderweg zijn naar de waterloop. Uiteraard zullen maatregelen die afstroming beperken ook hier bijdragen tot het beperken van wateroverlast.

  • Infiltratie-kwel gradiënt in een gradiënt van grijswit > bruin > groen > geel > blauw. De blauwe zones zijn mogelijke kwelzones en de gele zones de overgangsgebieden. Alle groene-bruine en grijswitte zones zijn infiltratiegebieden op een lokaal schaalniveau (0,1 tot 1 km). Het betreft hier dus jonge lokale kwel die basenarm zal zijn. De watertoevoer naar deze blauwe zones zal reageren op het neerslagoverschot van de voorafgaande maanden. Over het algemeen zijn deze zones enkel nat in het voorjaar of na een periode met extreme neerslagoverschot (indien deze zones géén kwel ontvangen van de macro-schaal kwelstromen).

  • CurieuzeNeuzen in de Tuin is een burgerwetenschapsproject waarbij de deelnemers de gazon van hun eigen tuin, school, vereniging of bedrijf uitrusten met een sensor die de bodem-, lucht- en oppervlaktetemperatuur en het bodemvocht meet. Tijdens de eerste fase van het project liep de meetperiode van 1/6/2020 t.e.m. 1/10/2020. Deze fase diende als proefproject voor variatie aan microklimaat, bodemtextuur en bodemkoolstof binnen één tuin in kaart te brengen. Tijdens de tweede fase van het project liep de meetperiode van 3/4/2021 t.e.m. 2/10/2021. Aan deze fase deden 4.400 burgerwetenschappers mee. Alle deelnemers verzamelden ook een bodemstaal, dat geanalyseerd werd op bodemkoolstof en bodemtextuur. Tijdens de derde fase van het project liep de meetperiode van 28/3/2022 t.e.m. 1/10/2022. Aan deze fase deden 2.800 van de 4.400 burgerwetenschappers opnieuw mee. Er werd geen bodemstaal geanalyseerd tijdens deze fase.