From 1 - 10 / 21
  • Geselecteerde profielen die fungeren als middelpunten van no regret zones.

  • De kaart geeft de afgebakende zones weer waar actuele no regret-maatregelen gelden. AZG gaf op19/06/2021 het advies aan de lokale besturen om op en rond alle geïnventariseerde zones preventieve maatregelen af te kondigen. Naarmate de onderzoeken vorderen en analyseresultaten beschikbaar komen worden deze maatregelen aangepast of verstrengd: er worden bijgevolg “locatie specifieke maatregelen” voorgesteld. Indien screening of verkennend bodemonderzoek heeft geleid tot de conclusie dat er geen PFAS risico uitgaat van de geïnventariseerde bron dan worden deze preventieve maatregelen opgeheven. Meer info m.b.t. PFAS: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

  • Dekkingsgraad (percentage deelname) van het bevolkingsondezoek naar dikkedarmkanker, per gemeente (2014). Het gaat om het aantal screeningen binnen het bevolkingsonderzoek. De teller telt steeds de screeningen van het bepaalde jaar + screeningen van het voorgaande jaar voor mannen en vrouwen tussen 56 en 74 jaar. De noemer zijn alle mannen en vrouwen tussen de leeftijd 56 en 74 jaar (volledige doelgroep Heracles). Meer uitleg over teller en noemer vindt u in het jaarrapport p.161 en p.168.http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ Jaarrapport 2015: https://www.bevolkingsonderzoek.be/media_processed/files/Jaarrapport2015_DEF(met%20linken).pdf https://www.zorg-en-gezondheid.be/spreiding-cijfers-bevolkingsonderzoeken-naar-borstkanker-baarmoederhalskanker-en-dikkedarmkanker

  • Ratio van het aantal inwoners per erkende huisarts wordt getoond per zorgregiogebied subniveau 2 in Vlaanderen. Deze indeling is in natural breaks - Jenks. Hierbij wordt het verschil tussen groepen gemaximaliseerd. Tevens worden speciale gevallen gemakkelijker zichtbaar en is het beter om geografische patronen te zien. Definitie erkend huisarts: actief werkend als huisarts maar niet noodzakelijk voltijds en waarbij "actief" gebaseerd is op de eigen verklaring van de arts en niet op het aantal prestaties . Deze artsen zijn "erkend" aangezien ze op een bepaald moment hebben voldaan aan de vastgestelde criteria zoals meedraaien in een wachtdienst, het regelmatig onderhouden van hun kennis,... Bij de verwerking van de gegevens gaat het om het domicilieadres van de huisarts (wat niet steeds samenvalt met het praktijkadres).Voor meer info: http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/infobox-huisarts.aspx Verwerking van gegevens artsen en specialisten ook te vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/aanbodratios-huisartsen-en-specialisten-2013Definitie zorgregio subniveau 2: Een zorgregio is een geografisch omschreven gebied. Met het oog op het stimuleren en organiseren van de samenwerking tussen gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen en het bepalen van de programmatie, verdeelt de Vlaamse Regering het Vlaamse Gewest in zorgregio's. Hierbij houdt ze rekening met bestaande samenwerkingsverbanden en hun specifieke kenmerken en worden de provinciegrenzen gerespecteerd. De Vlaamse regering heeft hierbij ook oog voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen of welzijnsvoorzieningen voor de gebruiker. Er zijn verschillende hiërarchische niveaus van afbakening. Zorgregiolayer Subniveau 2 deelt het gebied het Vlaamse Gewest op in 111 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.