Contact for the resource

Vlaamse Milieumaatschappij

497 record(s)
 
Type of resources
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 497
  • Cijfers van de gemeente over: ammoniak emissies veeteelt, grondwater actiegebieden, grondwater putwater, hittegolf dagen, temperatuur, luchtkwaliteit, riolering en waterzuivering, rioleringskost, uitstoot fijn stof gebouwenverwarming, waterfactuur, bekkenwerking, gebiedsspecifieke actie, pesticide, waterkwaliteit waterlopen, overstroombare gebieden en gebouwen en ten slotte signaalgebieden.

  • Deze indicator toont de emissies van ozonprecursoren door de energiesector, en dit zowel per deelsector als per stof (NMVOS, NOx, CO, CH4). Ozonprecusoren zijn stoffen die aanleiding geven tot de vorming van ozon in de omgevingslucht. Voorheen werden de emissies van deze ozonprecursoren gesommeerd en uitgedrukt in ton TOFP, dit aan de hand van wegingsfactoren voor omzetting naar ‘Troposferic Ozone Forming Potential' (TOFP) (wegingsfactoren voor NMVOS 1; NOx 1,22; CH4 0,014 en CO 0,11). Uit recent onderzoek is echter gebleken dat het ozonvormend vermogen van de verschillende precursoren niet constant is en sterk kan verschillen naargelang de weersomstandigheden, de concentraties van andere precursoren, enz. Daarom worden de ozonprecursoren niet meer gesommeerd maar afzonderlijk beschouwd.

  • Deze grafiek geeft de variatie weer in de concentratie van CO2 in de mondiale atmosfeer over meer dan 800 000 jaar.

  • De ecologische toestand van oppervlaktewateren wordt niet enkel bepaald door de biologische en fysisch-chemische kwaliteit. Een derde belangrijke factor is de hydromorfologie die aspecten omvat zoals stromingspatroon, meandering en oeverstructuur. Een waterlichaam met een natuurlijke hydromorfologie biedt een grote variatie aan biotopen en dus meer mogelijkheden voor biodiversiteit. Bovendien verhoogt een goede hydromorfologie het zelfzuiverend vermogen en dus ook de waterkwaliteit.

  • De lozing van huishoudelijk afvalwater verlaagt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit kwaliteitsverlies uit zich o.a. in een lage zuurstofconcentratie en een hoge concentratie aan stikstof en fosfor (voedingsstoffen). Daardoor daalt de ecologische kwaliteit van het water. De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens wordt uitgedrukt aan de hand van de vuilvrachten die, al dan niet na zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel de netto-emissie genoemd.

  • Wonen neemt een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte in beslag in Vlaanderen. De plaats waar we ons vestigen heeft invloed op het milieu: door bebouwing van het platteland neemt de druk op de schaarse open ruimte in Vlaanderen nog toe. De indicator toont het aandeel ruimtegebruik voor wonen per gemeente en de gemiddelde jaarlijkse verandering in oppervlakte per gemeente die wordt ingenomen door woongebied. Woongebied omvat zowel woningen als privé-tuinen.

  • Deze grafiek geeft een overzicht van de totale schadekosten van de recentste verwarmingstechnieken technieken

  • Primair bedrijfsafval omvat het afval geproduceerd door de bedrijven, exclusief het afval van de afvalverwerkende sector. Het gaat dus om afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent, en niet bij de latere verwerking van het afval. De indicator toont de hoeveelheid primair bedrijfsafval exclusief het afval dat werd ingezet als secundaire grondstof (vóór 2012) en exclusief nieuwe grondstoffen (vanaf 2012).