Contact for the resource

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

112 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 112
  • Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

  • Uitgaande van gescande diapositieven (luchtopname 1/6.000 of 1/4.000, voorjaar) en een digitaal terreinmodel (DTM) worden digitale orthofoto's aangemaakt met een resolutie van 20 cm. De output bestaat uit een RGB 24-bit beeld opgeslagen in MrSid-formaat met compressiefactor 20.

  • Puntvoorstelling van de vestigingsplaatsen van een instelling voor basisonderwijs of basisschool.

  • Afbakening van de gebieden vermeld in Art.15 van het Mestdecreet waarbij aan elk gebied specifieke bemestingsnormen en een bepaald uitrijregime verbonden zijn.

  • Omvat een puntsgewijze lokalisatie van landbouwzetels op het overeenkomstig exploitatie-adres; gebaseerd op een adressenlijst van alle tot in 1994 op de Mestbank gekende landbouwzetels in het Vlaamse gewest (met uitzondering van enkele gemeenten)

  • Het Windplan is het resultaat van een wetenschappelijke studie naar de mogelijkheden van windenergie in Vlaanderen. Enerzijds is het windaanbod in Vlaanderen berekend en anderzijds is het ruimtelijk potentieel - volgens de richtlijnen van ministeriële omzendbrief EME 2000.01 - afgebakend. In tegenstelling tot het windaanbod is het ruimtelijk potentieel een "momentopname" omdat de zones zijn afgebakend t.o.v. evoluerende brongegevens nl. het gewestplan, de beschermende monumenten en landschappen en lokale uitvoeringsplannen niet zijn meegenomen in de analyse. Dit Windplan is dus slechts een hulpmiddel en zeer indicatieve aanzet bij het bepalen van de mogelijke vergunbaarheid van windturbines. Lokale elementen zoals de nog in ontwikkeling zijnde ecologische netwerken, de voorschriften in bijzondere plannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, alsook toekomstige ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening, kunnen de vergunbaarheid beïnvloeden. De luchtverkeersgebieden spelen ook een belangrijke rol bij inplanting van windturbines daarom moet steeds met de betreffende diensten contact opgenomen worden.

  • De nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling HUISE op 26 november 1993 (deels gelegen in de gemeenten Kruishoutem, Oudenaarde en Zingem). De totale oppervlakte van de ruilverkaveling is 1659 ha.

  • De nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling NAZARETH op 29 september 1995 (deels gelegen in de gemeenten Kruishoutem en Nazareth). De totale oppervlakt van de ruilverkaveling is 995 ha.