From 1 - 3 / 3
  • Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

  • wegenassen, gedigitaliseerd vanaf NGI topokaarten 1/10.000 voor het landinrichtingsproject De Westhoek

  • De nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling MEIGEM op 29 november 1971 (deels gelegen in de gemeenten Deinze en Nevele).