From 1 - 10 / 16
  • Deze laag bevat alle OGO (ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde) woningen die zijn in kaart gebracht door stad Antwerpen (Maatschappelijke Veiligheid/Bestuurlijke Handhaving/ Pand kwaliteit) . Voor vragen i.v.m. een OGO verklaring wenden tot pandkwaliteit@antwerpen.be. Doel:Link met vastgoedmonitor. Aanmaak:De OGO lijst werd uit de centrale databank woondienst gehaald en gegeocodeerd.

  • Hoe helpt een woonkantoor u? Koopadvies Staat uw droomwoning te koop? Of hebt u een leuk appartement gevonden? Maak dan een afspraak voor koopadvies. Zo krijgt u advies vóór u een beslissing neemt. Een architect bezoekt samen met u het gebouw. Hij geeft u technisch advies. En hij schat de kosten van een verbouwing. Advies bij bouw of renovatie Onze technisch adviseurs: onderzoeken uw woning, adviseren u over de nodige werken, vergelijken offertes van aannemers helpen u als u een probleem hebt tijdens de verbouwing. Advies over duurzaam en ecologisch (ver)bouwen Onze technisch adviseurs geven u info over duurzame bouwmaterialen, isolatie, ... Ook op de website van het EcoHuis vindt u info over duurzaam (ver)bouwen. Advies over premies We geven advies over woonpremies van verschillende overheden en netbeheerders. We bereiden uw aanvragen voor en volgen ze op. Advies over woonkwaliteit We helpen u om tekorten aan uw (huur)woning aan te pakken (bv. vochtproblemen). We kunnen bemiddelen met de eigenaar om de nodige werken uit te voeren. Bij ernstige problemen starten we een kwaliteitsonderzoek. En er is meer. Wij bieden ook: advies over sociaal huren, hulp bij de aanvraag van een huursubsidie, advies over de verhuur van een gekochte woning, begeleiding bij projecten voor levenslang wonen, hulp bij de aanvraag van een conformiteitsattest.

  • Samenvatting: Deze dataset toont de grenzen van alle Krotspot-gebieden. In deze krotspotgebieden zal het team van pandtoezichters alle private huurwoningen screenen om na te gaan of ze voldoen aan de Vlaamse wooncode. Doel: De geografische indeling in verschillende krotspotwijken heeft tot doel het krotspotten beheersbaar te maken en in projectvorm op te volgen met cijfertabellen, kaarten en grafieken. Aanmaak: Deze dataset werd manueel ingetekend in ArcGIS. De Krotspotgrenzen zijn volledig los van bestaande grenzen zoals postzone, sector- of wijkgrenzen.

  • Samenvatting: Deze dataset toont het aantal studentenhuizen in stad Antwerpen per bouwblok . Doel: Geografisch beeld van alle panden in stad Antwerpen waar minstens één student woont. Aanmaak: Vanuit verschillende instanties kreeg de bedrijfseenheid samen leven de actuele lijsten aangereikt van alle kotstudenten in stad Antwerpen. Deze dataset is beperkt tot pand-niveau en geeft een duidelijk totaal overzicht per bouwblok van alle panden waar minstens één student woont.

  • Samenvatting: Met monument wordt bedoeld: een perceel waarop een deel van een wettelijke monumentbescherming, een volledige wettelijke monumentbescherming of tegelijkertijd meerdere wettelijke monumentbeschermingen hun uitwerking hebben. Doel: Om via GIS of ArcExplorer voor monumentenzorg een visueel beslissingsondersteunend systeem ter beschikking te hebben. In latere fasen eventueel uit te breiden naar andere toepassingen. Aanmaak: De dataset werd opgebouwd vanuit de beschermingslijst, het Access dbms van monumentenzorg, waarvoor de data werden overgenomen van de oorspronkelijke wettelijke beschermingsbesluiten. De overdracht naar het GIS gebeurde via de percelenlaag van de GBKA.

  • Samenvatting: Deze laag bevat het UNESCO werelderfgoed. Doel: Wordt gebruikt voor het voeren van een openbaar onderzoek bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Om bepaalde erfdienstbaarheden en adviesaanvragen te bekijken bij een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning. Ook bij opmaak van bijzondere plannen van aanleg, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en verkavelingsplannen. Om informatie te verlenen, aan eigenaars, notarissen en andere diensten, over panden die in deze gebieden vallen.

  • Laag met tekortzone van belevingsgroen en water zowel op bouwblokniveau (kleiner dan 0,5 ha) (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (groter dan 0,5ha) (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone. Met bouwblok- en buurt-belevingsgroen en water bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde - bouwblok (kleiner dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld groen rond Sint-Pauluskerk - buurt (groter dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld Harmoniepark Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.

  • Laag met tekortzone van belevingsgroen zowel op bouwblokniveau (kleiner dan 0,5 ha) (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (groter dan 0,5ha) (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone. Met bouwblok- en buurt-belevingsgroen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - bouwblok (kleiner dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld groen rond Sint-Pauluskerk - buurt (groter dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld Harmoniepark Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.

  • Kadastergegevens geaggregeerd op bouwblokniveau.Dit is een fijner niveau dan de buurten, wijken en postzones, die je kan raadplegen in stad in cijfers. - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=1304dff4-9334-40d1-a9ac-db97386f34e3 (zie ook voor nog meer metadata over kadaster) Het betreft: Eigenaars: # en % inwonende eigenaars Vloeroppervlakte en woonoppervlakte : en afgeleiden: gemiddelde woonopp. per woning, vloer/ terrein ratio* en open/ vloer ratio** Woningen: # en % eengezinswoningen, # woningen in meergezinsgebouwen Eengezinswoningen: # en % eengezinswoningen: rijhuis, halfopen huis en open huis Bebouwde grondoppervlakte: volgens GRB en afgeleide bebouwingsgraad(% bebouwde oppervlakte) Onbebouwde oppervlakte: volgens GRB en afgeleide gemiddelde onbebouwde oppervlakte of buitenruimte Bouwjaar: gemiddeld bouwjaar van bouwblok (bij nieuwbouw zal dit gemiddelde naar boven gaan) Verdiepen: gemiddeld # verdiepen van bouwblok Parkeren: totaal # parkeerplaatsen in bouwblok (volgens kadaster: garages, standplaatsen en parkings op percelen) Functies: % en % oppervlakte percelen volgens hoofdindeling NIS kadaster (woon, economie, ander en onbebouwd) en # en oppervlakte percelen volgens detailindeling NIS kadaster (appartementsgebouwen, huizen, industrie, opslag, kantoor, commercieel, andere, onbebouwd) Trage weg: bouwblok heeft al dan niet trage weg(en): voor niet gemotoriseerd verkeer: voetgangers, fietsers, vaak paden door parken, bouwblokken *Vloeroppervlakte t.o.v. oppervlakte perceel (Vloer Terrein Ratio). Dit is het aantal vierkante meters vloeroppervlakte van de bebouwing t.o.v. de totale oppervlakte van het perceel. De Vloer Terrein Ratio (V/T) zegt iets over de bebouwingsdruk: hoe lager de index hoe minder bebouwingsdichtheid. **Onbebouwde grondoppervlakte t.o.v. de vloeroppervlakte (Open Space Ratio). Dit is de oppervlakte van het perceel zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), ofwel de buitenruimte, onbebouwd in relatie tot het aantal vierkante meters vloeroppervlakte (verschillende verdiepen) van de bebouwing (volgens Kadaster). De Open Space ratio (OSR) is de maat van de niet bebouwde ruimte tov de vloeroppervlakte. Het zegt iets over de druk op de open onbebouwde ruimte: hoe lager de ratio hoe hoger de druk op de open ruimte. Jaarlijks wordt de kadastrale legger gekoppeld aan de percelen, maar ook aan de bouwblokken, zodat de informatie aan de hand van de percelen en ook de bouwblokken kan gevisualiseerd worden. De bebouwde en ook de onbebouwde oppervlakte wordt volgens de GRB- hoofd- en bijgebouwen berekend en komen niet van het kadaster. Bronnen: Kadaster en GRB

  • Samenvatting : Deze informatie is een weergave van de officiële Vlaamse inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten van de stad Antwerpen, zoals 10 dagen openbaar gemaakt in september van dat jaar. De locaties zijn de adrespunten. Doel : Deze informatie laat toe om de leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden in Antwerpen, die in de Vlaamse inventaris in augustus van het betreffende jaar opgenomen waren, te raadplegen. Aanmaak : Jaarlijks