Keyword

waterkwaliteit

75 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 75
  • Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • De fysisch-chemische beoordeling van de waterbodem omvat onder meer een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK's. De indeling in kwaliteitsklassen is gebaseerd op de afwijking ten opzichte van een referentiegehalte. Deze referentiewaarde werd bepaald uit het geometrisch gemiddelde van 12 streng geselecteerde referentiewaterlopen in Vlaanderen.

  • Een overmaat aan nutriënten (bv. nitraat en/of fosfaat) in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt.

  • Hier vind je per leveringsgebied de kwaliteitcijfers van het drinkwater en het validatieprogramma die de kwaliteit van de aangeleverde cijfers valideert.

  • Hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze waterlopen? In dit thema bespreken we de resultaten van de verschillende meetnetten en de lozingen in oppervlaktewater. Zo krijg je een algemeen beeld van de waterkwaliteit.

  • Sommige gevaarlijke stoffen lossen moeilijk op in water maar zijn wel vetoplosbaar. Dergelijke stoffen zijn moeilijk te detecteren in de waterkolom maar stapelen zich wel op in organismen, waar ze dan ook veel makkelijker gemeten kunnen worden.

  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.Het aandeel van de bedrijven in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar oppervlaktewater is beperkt.Zowel de bruto- als de netto-emissies van stikstof en fosfor door bedrijven zijn gedaald, maar de laatste jaren zet die daling zich nog amper door.Binnen de bedrijfslozingen heeft handel & diensten het grootste aandeel in de bruto-emissies van stikstof en fosfor. Chemie heeft het grootste aandeel in de netto-emissies.

  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema 'Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden' (geharmoniseerde data).

  • Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruikgemaakt van de MMIF (Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen). Macro-invertebraten zijn grotere, met het blote oog waarneembare ongewervelden, zoals insecten(larven), weekdieren, kreeftachtigen, wormen e.d. De MMIF houdt o.a. rekening met het totaal aantal aangetroffen taxa, de diversiteit en de gevoeligheid voor vervuiling ervan. De toekenning van de kwaliteitsklasse is afhankelijk van het type waterlichaam. De eindbeoordeling is een bio-index waarde tussen 0 en 1 waarbij een hoge waarde duidt op een zeer goede ecologische status. Het meetnet wordt onderhouden door VMM.