From 1 - 3 / 3
  • Natuurlijke ecosystemen, akkergewassen en seminatuurlijke vegetatie kunnen ook schade ondervinden door blootstelling aan troposferisch ozon. Dit kan zich uiten in bladverkleuring, bladverlies, vertraagde groei of zelfs afsterven. Bij gewassen leidt dit tot opbrengstvermindering. Ecologisch gezien beïnvloedt ozon de samenstelling en het functioneren van het ecosysteem, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit.

  • Ruimtelijke spreiding van de seizoensoverlast voor bossen (AOT40ppb-bossen) (Vlaanderen, april-september 2014)

  • Verhoogde ozonconcentraties kunnen de groei van bomen beïnvloeden, de fotosynthesnelheid, de wortelvorming en het optreden van bladziekten. Voor de bescherming van ecosystemen werd in de vroegere ozonrichtlijn 2002/3/EG de parameter 'AOT40ppb' ingevoerd. Voor bossen wordt daarmee een toestandsindicator gedefinieerd, de seizoensoverlast. Deze indicator geeft het overschot weer boven 80 µg/m³ van alle ozonuurwaarden tussen 8 en 20 uur (Midden-Europese tijd) opgeteld tijdens de maanden april tot en met september. De indicator houdt dus zowel rekening met de mate als met de tijdsduur van de overschrijding.