From 1 - 10 / 11
  • Evolutie van het jaarlijks aantal extra spoedhospitalisaties voor respiratoire klachten bij 65-plussers gerelateerd aan ozonblootstelling.

  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

  • Natuurlijke ecosystemen, akkergewassen en seminatuurlijke vegetatie kunnen ook schade ondervinden door blootstelling aan troposferisch ozon. Dit kan zich uiten in bladverkleuring, bladverlies, vertraagde groei of zelfs afsterven. Bij gewassen leidt dit tot opbrengstvermindering. Ecologisch gezien beïnvloedt ozon de samenstelling en het functioneren van het ecosysteem, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit.

  • Deze indicator geeft de evolutie weer sinds 1990 van de jaaroverlast van ozon voor de volksgezondheid (AOT60ppb-max8u). De rechterschaal toont voor elk jaar, als karakteristiek voor de kwaliteit van de zomer, het aantal uurgraden met temperaturen hoger dan 25°C (in Ukkel - KMI).

  • Blootstelling aan verhoogde ozonconcentraties (O3) kan bij de mens gezondheidseffecten veroorzaken door de sterk oxiderende eigenschappen van ozon. Experimentele studies tonen een verband tussen verhoogde ozonconcentraties en longfunctievermindering (namelijk FEV1-reductie) bij personen tussen 5 en 55 jaar. FEV1 staat voor 'Forced Expiratory Volume in 1 second ' of het geforceerd uitgeademd volume lucht in 1 seconde. Deze indicator houdt verband met ozonpiekblootstellingen. Aanvullend wordt de gezondheidsimpact van ozon ook opgevolgd via de indicator ‘Spoedhospitalisaties door blootstelling aan verhoogde ozonconcentraties', die eerder verband houdt met verhoogde ozonconcentraties doorheen het jaar bij oudere personen. De FEV1-indicator toont de minimale longfunctievermindering die optreedt bij gezonde 5- tot 55-jarigen bij een lichte activiteit in de buitenlucht op de dagen van het jaar met de hoogste ozonconcentraties (5% of ongeveer 18 dagen).

  • Ruimtelijke spreiding van de seizoensoverlast voor bossen (AOT40ppb-bossen) (Vlaanderen, april-september 2014)

  • Overzicht van de evolutie weer van de uitstoot van ozonafbrekende stoffen (uitgedrukt in CFK-11-equivalenten).

  • Ruimtelijke spreiding van de seizoensoverlast voor vegetatie (AOT40ppb-vegetatie) (Vlaanderen, vanaf 1990)

  • Verhoogde ozonconcentraties kunnen de groei van bomen beïnvloeden, de fotosynthesnelheid, de wortelvorming en het optreden van bladziekten. Voor de bescherming van ecosystemen werd in de vroegere ozonrichtlijn 2002/3/EG de parameter 'AOT40ppb' ingevoerd. Voor bossen wordt daarmee een toestandsindicator gedefinieerd, de seizoensoverlast. Deze indicator geeft het overschot weer boven 80 µg/m³ van alle ozonuurwaarden tussen 8 en 20 uur (Midden-Europese tijd) opgeteld tijdens de maanden april tot en met september. De indicator houdt dus zowel rekening met de mate als met de tijdsduur van de overschrijding.

  • Onderstaande kaart toont je de (berekende) actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen voor fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwarte koolstof. Deze stoffen worden 24/24 gemeten door automatische meetstations verspreid over Vlaanderen.