Keyword

lucht

18 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
From 1 - 10 / 18
  • dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) zijn chemisch verwante, schadelijke stoffen die zich in de lucht binden aan stofdeeltjes, waarna deze kunnen neervallen op de bodem en op voedingsgewassen

  • verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van dioxines de uitstoot door verwarming met steenkool daalde sterk in de periode 2000-2019 de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

  • (Niet-methaan) vluchtige organische stoffen ((NM)VOS) zijn gasvormige stoffen die vooral opgebouwd zijn uit koolstof- en waterstofatomen. Ze zijn vaak slecht voor de gezondheid en/of het milieu. Sommige VOS (bv. benzeen) zijn kankerverwekkend, andere bedreigen de ozonlaag. Zwaveldioxide (SO2) kan ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen die zwavel bevatten. Dit gas zorgt mee voor verzuring van bodem en water. Verzuring is nadelig voor het milieu en tast gebouwen aan. Koolstofmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding. Hoge concentraties vinden we vooral in slecht verluchte ruimten met oude verwarmingsinstallaties. Blootstelling aan CO kan tot de dood leiden. Dioxines en PCB’s (polychloorbifenylen) ontstaan bij onvolledige verbranding van organisch materiaal dat chloor bevat. We vinden ze ook terug in schroot. Als deze stoffen via de lucht in ons water en voedsel terechtkomen, kunnen ze zich opstapelen in ons vetweefsel en de gezondheid schaden.

  • de hoeveelheid benzo(a)pyreen (BaP), de best gekende en meest kankerverwekkende van de PAK's, in neervallend stof (depositie) wordt gebruikt als maatstaf voor het effect van alle PAK’s samen

  • PAK’s is de verzamelnaam voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen hier bespreken we de som van vier kankerverwekkende PAK’s (indicator-PAK’s of EMEP-PAK’s), namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen

  • Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.

  • Fijn stof is een mengsel van afzonderlijke deeltjes (vloeibare of vaste), met uiteenlopende samenstellingen en afmetingen in de lucht. Deze stofdeeltjes kan men indelen op basis van de grootte of de samenstelling. Stofdeeltjes kunnen rechtstreeks uitgestoten worden (primair) of kunnen gevormd worden uit gasvormige stofprecursoren (secundair). De secundaire stofdeeltjes hebben een klein formaat. De grootte van de deeltjes is van belang voor de gezondheidseffecten. Hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in de longen kunnen doordringen. Ook de samenstelling van de stofdeeltjes heeft invloed op de gezondheidseffecten. Deze indicator bespreekt de rechtstreekse uitstoot van de fracties totaal stof (TSP of total suspended particles), PM10, PM2,5 en EC (elementair koolstof) in Vlaanderen, opgedeeld per sector: Totaal stof slaat op alle zwevende stofdeeltjes die in de lucht blijven zweven. De aerodynamische diameter van deze deeltjes kan tot ongeveer 100 µm gaan. PM10 is de fractie van de zwevende stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 µm. PM2,5 is de fractie van de zwevende stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 µm EC of elementair koolstof (elemental carbon) is niet ingedeeld volgens grootte maar volgens samenstelling. Deze deeltjes zijn restproducten van verbrandingsreacties.

  • Het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen bleef in 2019 op alle meetplaatsen beneden de Europese streefwaarde.

  • Aandeel van de bevolking blootgesteld aan te hoge NO2-concentratie in lucht

  • Deze indicator belicht de emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en dioxines door de huishoudens. PAK's en dioxines vallen onder de groep van de persistente organische polluenten (POP's). Ze ontstaan hoofdzakelijk bij ongecontroleerde en onvolledige verbranding. Deze stoffen vragen permanente aandacht omwille van hun persistent gedrag gekoppeld aan een aantal kankerverwekkende en/of toxische eigenschappen voor mens en milieu. Meer informatie over deze stoffen is te vinden bij de indicatoren 'Persistente organische polluenten (POP's)' van het milieuthema luchtkwaliteit.