From 1 - 2 / 2
  • Cijfers van de gemeente over: ammoniak emissies veeteelt, grondwater actiegebieden, grondwater putwater, hittegolf dagen, temperatuur, luchtkwaliteit, riolering en waterzuivering, rioleringskost, uitstoot fijn stof gebouwenverwarming, waterfactuur, bekkenwerking, gebiedsspecifieke actie, pesticide, waterkwaliteit waterlopen, overstroombare gebieden en gebouwen en ten slotte signaalgebieden.

  • Synthesekaarten combineren de verschillende effecten of impacts, en brengen zo de 'hotspots' van klimaarverandering in beeld voor Vlaanderen (hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte, klimaat),