From 1 - 10 / 10
  • verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van dioxines de uitstoot door verwarming met steenkool daalde sterk in de periode 2000-2019 de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

  • Deze indicator omvat de directe broeikasgasemissies van huishoudens die gekoppeld zijn aan wonen. Dit zijn de broeikasgassen die rechtstreeks vrijkomen aan en in woningen. De directe broeikasgasemissies van personenvervoer worden niet meegenomen. Deze vallen onder de sector transport. Ook de indirecte emissies die ontstaan in de productie- en distributieketens van de energiedragers en de andere goederen en diensten die huishoudens gebruiken, worden niet meegenomen in deze indicator. De indicator omvat de emissies van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorkoolwaterstoffen (HFK's). Om de emissies van deze gassen met elkaar te kunnen vergelijken en op te tellen, worden ze uitgedrukt in kton CO2-equivalenten.

  • De lozing van huishoudelijk afvalwater verlaagt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit kwaliteitsverlies uit zich o.a. in een lage zuurstofconcentratie en een hoge concentratie aan stikstof en fosfor (voedingsstoffen). Daardoor daalt de ecologische kwaliteit van het water. De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens wordt uitgedrukt aan de hand van de vuilvrachten die, al dan niet na zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel de netto-emissie genoemd.

  • Wonen neemt een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte in beslag in Vlaanderen. De plaats waar we ons vestigen heeft invloed op het milieu: door bebouwing van het platteland neemt de druk op de schaarse open ruimte in Vlaanderen nog toe. De indicator toont het aandeel ruimtegebruik voor wonen per gemeente en de gemiddelde jaarlijkse verandering in oppervlakte per gemeente die wordt ingenomen door woongebied. Woongebied omvat zowel woningen als privé-tuinen.

  • De eco-efficiëntie vergelijkt milieudruk van de sector huishoudens (= drukindicator) met het aantal huishoudens (= de activiteitsindicator). Er is een verbetering van de eco-efficiëntie wanneer de groeisnelheid van de drukindicator lager is dan de groeisnelheid van de activiteitsindicator (ontkoppeling). De ontkoppeling is absoluut als de drukindicator constant blijft of daalt. De ontkoppeling is relatief als de drukindicator stijgt, maar minder snel dan de activiteitsindicator. Enkel absolute ontkoppeling leidt tot milieuwinst.

  • Deze indicator belicht de emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en dioxines door de huishoudens. PAK's en dioxines vallen onder de groep van de persistente organische polluenten (POP's). Ze ontstaan hoofdzakelijk bij ongecontroleerde en onvolledige verbranding. Deze stoffen vragen permanente aandacht omwille van hun persistent gedrag gekoppeld aan een aantal kankerverwekkende en/of toxische eigenschappen voor mens en milieu. Meer informatie over deze stoffen is te vinden bij de indicatoren 'Persistente organische polluenten (POP's)' van het milieuthema luchtkwaliteit.

  • Deze indicator toont het directe energiegebruik van huishoudens gekoppeld aan wonen. Dit is het energiegebruik voor verwarming, ventilatie en koeling van gebouwen, productie van warm water, koken, gebruik van elektrische toestellen en verlichting. Het directe energiegebruik voor personenvervoer valt onder de sector transport. Het indirecte energiegebruik gekoppeld aan de productie van de energiedragers en de andere goederen en diensten die huishoudens gebruiken, wordt niet meegenomen.

  • De bevolking is door haar woon-, verplaatsings- en consumptiegedrag verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de milieudruk in Vlaanderen. Veranderende consumptiepatronen en demografische ontwikkelingen zoals de bevolkingsgroei en kleiner wordende gezinnen werken die milieudruk nog verder in de hand.

  • Deze indicator volgt voor de sector huishoudens de emissie naar lucht op van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). Een aantal NMVOS zijn kankerverwekkend (benzeen, vinylchloride …). Daarnaast spelen NMVOS als ozonprecursor (voorloper) een rol in de fotochemische luchtverontreiniging en bij de vorming van secundair fijn stof. (zie ook indicator: 'Emissie van NMVOS naar lucht')

  • Overzicht van de evolutie weer van het huishoudelijk waterverbruik in Vlaanderen voor de periode vanaf 2000