From 1 - 10 / 18
  • Cijfers van de gemeente over: ammoniak emissies veeteelt, grondwater actiegebieden, grondwater putwater, hittegolf dagen, temperatuur, luchtkwaliteit, riolering en waterzuivering, rioleringskost, uitstoot fijn stof gebouwenverwarming, waterfactuur, bekkenwerking, gebiedsspecifieke actie, pesticide, waterkwaliteit waterlopen, overstroombare gebieden en gebouwen en ten slotte signaalgebieden.

  • Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.

  • Overzicht van de externe gezondheidskosten door fijn stof voor totaal Vlaanderen voor de periode vanaf 2005.

  • Deze indicator brengt de evolutie van de industriële uitstoot van elementair koolstof, PM 2,5 , PM 10 en totaal stof naar de omgevingslucht in beeld. Dit stof ontstaat voornamelijk door opslag, behandeling en verwerking van fijnkorrelige materialen, verkleining van grover materiaal, erosie van bedrijfsterreinen, slijtage van diverse werktuigen en installaties, condensatie van verbrandingsproducten … Deze indicator bespreekt de rechtstreekse uitstoot in de sector industrie van de fracties totaal stof (TSP of total suspended particles), PM 10 , PM 2,5 en EC (elementair koolstof) in Vlaanderen, opgedeeld per deelsector. Totaal stof slaat op alle zwevende stofdeeltjes die in de lucht blijven zweven. De aerodynamische diameter van deze deeltjes kan tot ongeveer 100 µg gaan. PM 10 is de fractie van de zwevende stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 µm. PM 2.5 is de fractie van de zwevende stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 µm. EC of elementair koolstof (elemental carbon) is niet ingedeeld volgens grootte maar volgens samenstelling. Deze deeltjes zijn restproducten van verbrandingsreacties.

  • Weergave van het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY's) door blootstelling aan fijn stof in Vlaanderen voor de periode vanaf 2005.

  • De externe gezondheidskosten per 10 000 inwoners door fijn stof voor totaal Vlaanderen voor de periode vanaf 2005.

  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

  • De VMM voert volgende metingen uit van zware metalen: In fijn stof 9 meetplaatsen nabij industriegebieden (Genk, Hoboken, Beerse en Zelzate) 2 meetplaatsen in steden en agglomeraties (Antwerpen, Gent) 1 meetplaats in achtergrondgebied (Koksijde) In totale depositie 7 meetplaatsen in industriegebieden (Hoboken en Beerse) 2 achtergrondmeetplaatsen (Koksijde en Bonheiden) De metingen van zware metalen in totale depositie gebeuren vooral rond non-ferro metaalbedrijven en in achtergrondgebieden. In natte depositie 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)

  • Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.

  • Deze kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2019) op basis van de vaste meetstations voor vier verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon).