Keyword

emissies

7 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 7 / 7
  • Deze indicator toont de emissie van primair fijn stof door de landbouw. Dit zijn de deeltjes die ontstaan door gebruik van (landbouw)motoren (‘off-road') en tijdens activiteiten in de veeteelt (o.a. voederen, gedroogde uitwerpselen,…) en in de akker- en tuinbouw (o.a. serre- en stalverwarming, grondbewerking,…). Totaal stof omvat alle deeltjes die kleiner zijn dan 100 micrometer (µm). Deeltjes kleiner dan 10 en 2,5 µm worden aangeduid als PM10 en PM2,5. Elementair koolstof (EC) is een onderdeel van de PM2,5 fractie en ontstaat door onvolledige verbranding. Naast directe emissie draagt de landbouw ook bij tot de vorming van secundair fijn stof dat ontstaat door chemische reacties in de lucht. Ammoniak (NH3), voornamelijk afkomstig van mest, treedt op als een belangrijke voorloper van secundair fijn stof (zie indicator Emissie van precursoren van fijn stof).

  • Fijn stof is een mengsel van afzonderlijke deeltjes (vloeibare of vaste), met uiteenlopende samenstellingen en afmetingen in de lucht. Deze stofdeeltjes kan men indelen op basis van de grootte of de samenstelling. Stofdeeltjes kunnen rechtstreeks uitgestoten worden (primair) of kunnen gevormd worden uit gasvormige stofprecursoren (secundair). De secundaire stofdeeltjes hebben een klein formaat. De grootte van de deeltjes is van belang voor de gezondheidseffecten. Hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in de longen kunnen doordringen. Ook de samenstelling van de stofdeeltjes heeft invloed op de gezondheidseffecten. Deze indicator bespreekt de rechtstreekse uitstoot van de fracties totaal stof (TSP of total suspended particles), PM10, PM2,5 en EC (elementair koolstof) in Vlaanderen, opgedeeld per sector: Totaal stof slaat op alle zwevende stofdeeltjes die in de lucht blijven zweven. De aerodynamische diameter van deze deeltjes kan tot ongeveer 100 µm gaan. PM10 is de fractie van de zwevende stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 µm. PM2,5 is de fractie van de zwevende stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 µm EC of elementair koolstof (elemental carbon) is niet ingedeeld volgens grootte maar volgens samenstelling. Deze deeltjes zijn restproducten van verbrandingsreacties.

  • Het register over uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen in Vlaanderen bevat zo'n 780 inrichtingen die zich bezighouden met milieugevaarlijke activiteiten. Deze milieugevaarlijke activiteiten geven aanleiding tot emissies in de lucht of in het water, overbrengingen van verontreinigd afvalwater of afvalstoffen. Elk jaar rapporteren de betrokken inrichtingen deze gegevens in het Integraal Milieujaarverslag. De inrichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën (PRTR-activiteiten). Om een inrichting terug te vinden, klik op de kaart of zoek op basis van naam of PRTR-activiteit.

  • De bevolking is door haar woon-, verplaatsings- en consumptiegedrag verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de milieudruk in Vlaanderen. Veranderende consumptiepatronen en demografische ontwikkelingen zoals de bevolkingsgroei en kleiner wordende gezinnen werken die milieudruk nog verder in de hand.

  • Evolutie van de emissies per sector voor EC

  • Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.

  • De industrie speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, daartegenover staat dat zij een grote impact heeft op het milieu. Om hierop vat te hebben zijn industriële installaties, met potentieel een grote impact op het milieu, onderworpen aan de Europese wetgeving inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Deze dataset bevat de GPBV-installaties onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Industriële Emissies. GPBV-installaties industrie: Energie-industrieën; Productie en verwerken van metalen; Minerale industrie; Chemische industrie; Afvalbeheer; Pulp- en papierindustrie & de productie van houten plaatmaterialen; Textielindustrie; Leerlooierijen; Slachthuizen & Voeding; Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval; Oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen; Fabricage van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering; Afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag; Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen; Zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater. GPBV-installaties veeteelt: Intensieve pluimveehouderij; intensieve varkenshouderij voor mestvarkens; intensieve varkenshouderij voor zeugen. Het is mogelijk dat en type geen installaties bevat, dit type wordt niet weergeven in de Geopunt-kaart of INSPIRE-kaarttoepassing. 5