From 1 - 10 / 20
  • Cijfers van de gemeente over: ammoniak emissies veeteelt, grondwater actiegebieden, grondwater putwater, hittegolf dagen, temperatuur, luchtkwaliteit, riolering en waterzuivering, rioleringskost, uitstoot fijn stof gebouwenverwarming, waterfactuur, bekkenwerking, gebiedsspecifieke actie, pesticide, waterkwaliteit waterlopen, overstroombare gebieden en gebouwen en ten slotte signaalgebieden.

  • Deze indicator omvat de directe broeikasgasemissies van huishoudens die gekoppeld zijn aan wonen. Dit zijn de broeikasgassen die rechtstreeks vrijkomen aan en in woningen. De directe broeikasgasemissies van personenvervoer worden niet meegenomen. Deze vallen onder de sector transport. Ook de indirecte emissies die ontstaan in de productie- en distributieketens van de energiedragers en de andere goederen en diensten die huishoudens gebruiken, worden niet meegenomen in deze indicator. De indicator omvat de emissies van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorkoolwaterstoffen (HFK's). Om de emissies van deze gassen met elkaar te kunnen vergelijken en op te tellen, worden ze uitgedrukt in kton CO2-equivalenten.

  • Weergave van de sectoraandelen weer van de emissie van de zware metalen As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn naar de lucht.

  • Weergave van de evolutie weer van de verzurende emissie (NH3, NOx, SO2) per emissiebron in de Vlaamse landbouw.

  • Deze inventarissen bevatten de emissies van luchtverontreinigende stoffen voor verschillende sectoren.

  • Deze indicator belicht de emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en dioxines door de huishoudens. PAK's en dioxines vallen onder de groep van de persistente organische polluenten (POP's). Ze ontstaan hoofdzakelijk bij ongecontroleerde en onvolledige verbranding. Deze stoffen vragen permanente aandacht omwille van hun persistent gedrag gekoppeld aan een aantal kankerverwekkende en/of toxische eigenschappen voor mens en milieu. Meer informatie over deze stoffen is te vinden bij de indicatoren 'Persistente organische polluenten (POP's)' van het milieuthema luchtkwaliteit.

  • De indicator toont de evolutie vanaf 2000 van de hoeveelheden arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), kwik (Hg), nikkel (Ni), lood (Pb) en zink (Zn) die in de lucht geloosd worden door de industrie. De industrie is een belangrijke bron voor de uitstoot van de diverse zware metalen in de omgevingslucht. Zware metalen worden door de industrie hoofdzakelijk uitgestoten in processen waarbij metaalproducten worden gemaakt of verwerkt. De aanwezigheid van zware metalen in de lucht kan nadelig zijn voor de gezondheid. Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen via de neus of mond worden opgenomen in het lichaam. Het al dan niet optreden van gezondheidseffecten hangt af van de opgenomen hoeveelheid en de tijdsduur van de opname (zie indicator: Zware metalen in omgevingslucht).

  • Weergave van de evolutie van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode 1990-2018, opgesplitst tussen de verschillende sectoren.

  • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode vanaf 1990, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).

  • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeiasgassen in Vlaanderen voor de periode vanaf 1990, opgesplitst per gas.