From 1 - 10 / 10
  • <strong>BPA_RUP_DEELGEBIEDEN</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangeleverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-12-13T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>BPA_RUP_OVERDRUK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangelverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid, </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2003-07-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>BPA_RUP_OVERDRUK_IND</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangelverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid, </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-12-13T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>BPA_RUP_GRONDVLAK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangeleverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2003-07-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>BPA_RUP_PUNTEN_IND</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangeleverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-12-13T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>ruimteboekhouding_actueel</strong>&nbsp;<div><em>stad Antwerpen, SW/ afdeling Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Kaart met veralgemeende inkleuring van de bestemmingen naar de categorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf en infrastructuur.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>De ruimteboekhouding geeft het gewenst ruimtegebruik weer </span></span><span><span>zoals vastgelegd in juridische bestemmingsplannen en komt niet noodzakelijk overeen met het feitelijk ruimtegebruik. Het is een </span></span><span><span>veralgemeende inkleuring van de bestemmingsplannen naar de Vlaamse hoofdcategorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf, en infrastructuur (zie ook Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening </span></span><a href='http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/2Planning/VCROT2H2Ruimtelijkeuitvoeringsplannen' rel='nofollow ugc'><span><span>Codex</span></span><span /><span /></a><span /><span>art. 2.2.3. §2). Sinds de opmaak van het gewestplan (1979) is de ruimteboekhouding (datalaag) opgemaakt voor de volgende jaren: 1980, 1990, 2001, 2006 (start ruimtelijk Structuurplan Antwerpen). Vanaf 2010 gebeurt dit jaarlijks en dit telkens op 1 januari van het kalenderjaar met de dan goedgekeurde en geldige BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringplannen (zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk). </span><span><span>(zie ook </span></span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=ruimteboekhouding%20actueel' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=ruimteboekhouding%20actueel' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>,</span></span><span /><span>becijferd in </span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=815a2eb4-0f4f-4f64-b523-228bb65cea28' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span>)</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Wonen (WON)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (o.a. openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten &lt; 0,5 ha)</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0100: woongebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0101: woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0102: woongebieden met landelijk karakter</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0104: woonpark</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0105: woonuitbreidingsgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0110: gemengde woon- en industriegebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0131: gebied voor service-residentie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0132: gebied voor stedelijke ontwikkeling</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0180: reservegebieden voor woonwijken</span></span></p><p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01000: Zone voor Wonen</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07200: Zone voor Detailhandel</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het woongebied</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (GNV)</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater</span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0130: pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0200: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0210: gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0300: dienstverleningsgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1530: vliegveld van Deurne</span></span></p><p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen kleiner dan 0,5 ha</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Recreatie (REC)</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie</span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0400: recreatiegebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0401: gebieden voor dagrecreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0402: gebieden voor verblijfrecreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0482: uitbreidingsgebied voor recreatie</span></span></p><p></li></ul></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p></li></ul><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>02000: Zone voor Recreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het gebied voor Recreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen liggend aan gebied voor Recreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het recreatiegebied</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Groen (GRO): Bos, overig groen of reservaat en natuur (BOS, OVG en NAT):</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>“bos” (BOS), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos;</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>“overig groen” (OVG), ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:</span></span></p></li><li><p style='margin:1 0 1 0;'><span><span>“gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn,</span></span></p></li><li><p style='margin:1 0 1 0;'><span><span>“parkgebied”, in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken;</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>“reservaat en natuur” (NAT), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0432: oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0500: parkgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0600: bufferzones</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0700: groengebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0701: natuurgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0702: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0731: speelbossen of speelweiden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0732: bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0810: bosgebieden met ecologisch belang</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1041: industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven; geen uitbreiding mogelijk)</span></span></p><p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>03000: Zone voor Natuur</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen groter dan 0,5 ha gelegen in gebieden voor Wonen en Gemeenschapsvoorziening</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>05000: Zone voor Bos</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Sommige Zones voor Groen behoren niet tot de categorie Groen: gelegen aan Bedrijvigheid, gelegen aan Recreatie en gelegen in Woongebied en kleiner dan 0,5 ha en Gemeenschapsvoorziening.</span></p><ul><li><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Landbouw (LDB)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven</span></p><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0900: agrarische gebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0901: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0910: agrarische gebieden met ecologisch belang</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0916: bouwvrij agrarisch gebied</span></span></p><p></li></ul></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span>06000: Zone voor Landbouw</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Bedrijvigheid (BED)</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0301: gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1000: industriegebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1030: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1100: ambachtelijke bedrijven en kmo's</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1112: gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1181: reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 48 0 0;'><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07000: Zone voor Bedrijf</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07100: Zone voor Kantoor</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07200: Zone voor Detailhandel</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen gerelateerd aan Bedrijvigheid</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Lijninfrastructuur (LNI)</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden</span></p><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1400: militaire gebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1500: bestaande autosnelwegen</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1504: bestaande waterwegen</span></span></p><p></li></ul></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>11300: Zone voor Water</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein (allen grote infrastructuur, niet de kleine die zijn bij de andere categorieën)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Ontginning en waterwinning (OWA)</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken</span></p><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Zijn er niet</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functie</span></p></li></ul></li></ul></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2014-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be - virge.smets@stad.antwerpen.be</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>

  • <strong>ruimteboekhouding_allejaren</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Kaart met veralgemeende inkleuring van de bestemmingen naar de categorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf en infrastructuur.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>De ruimteboekhouding geeft het gewenst ruimtegebruik weer </span></span><span><span>zoals vastgelegd in juridische bestemmingsplannen en komt niet noodzakelijk overeen met het feitelijk ruimtegebruik. Het is een </span></span><span><span>veralgemeende inkleuring van de bestemmingsplannen naar de Vlaamse hoofdcategorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf, en infrastructuur (zie ook Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening </span></span><a href='http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/2Planning/VCROT2H2Ruimtelijkeuitvoeringsplannen' rel='nofollow ugc'><span>Codex</span><span /></a><span /><span>art. 2.2.3. §2). Sinds de opmaak van het gewestplan (1979) is de ruimteboekhouding (datalaag) opgemaakt voor de volgende jaren: 1980, 1990, 2001, 2006 (start ruimtelijk Structuurplan Antwerpen). Vanaf 2010 gebeurt dit jaarlijks en dit telkens op 1 januari van het kalenderjaar met de dan goedgekeurde en geldige BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringplannen (zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk). </span><span><span>(zie ook </span></span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=ruimteboekhouding%20actueel' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=ruimteboekhouding%20actueel' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>,</span></span><span /><span>becijferd in </span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=815a2eb4-0f4f-4f64-b523-228bb65cea28' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span>)</span></p><p><span>Door de jaren heen zijn er geen opmerkelijke verschillen, na 2006 is er mede door 4 gewestelijke GRUP’s , een aanzienlijk vermindering van groen en een vermeerdering van bedrijvigheid en infrastructuur (GRUP OOSTERWEELVERBINDING, GRUP AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN, GRUP-SPOORWEGINFRASTRUCTUUR EN NATUURPARK OUDE LANDEN, GRUP AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED ANTWERPEN)</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Wonen (WON)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (o.a. openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten &lt; 0,5 ha)</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0100: woongebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0101: woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0102: woongebieden met landelijk karakter</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0104: woonpark</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0105: woonuitbreidingsgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0110: gemengde woon- en industriegebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0131: gebied voor service-residentie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0132: gebied voor stedelijke ontwikkeling</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0180: reservegebieden voor woonwijken</span></span></p><p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01000: Zone voor Wonen</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07200: Zone voor Detailhandel</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het woongebied</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 96;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (GNV)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater</span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0130: pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0200: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0210: gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0300: dienstverleningsgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1530: vliegveld van Deurne</span></span></p><p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen kleiner dan 0,5 ha</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Recreatie (REC)</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie</span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0400: recreatiegebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0401: gebieden voor dagrecreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0402: gebieden voor verblijfrecreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0482: uitbreidingsgebied voor recreatie</span></span></p><p></li></ul></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p></li></ul><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>02000: Zone voor Recreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het gebied voor Recreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen liggend aan gebied voor Recreatie</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het recreatiegebied</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p></li></ul><p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Groen (GRO): Bos, overig groen of reservaat en natuur (BOS, OVG en NAT):</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>“bos” (BOS), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos;</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>“overig groen” (OVG), ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:</span></span></p></li><li><p style='margin:1 0 1 0;'><span><span>“gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn,</span></span></p></li><li><p style='margin:1 0 1 0;'><span><span>“parkgebied”, in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken;</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>“reservaat en natuur” (NAT), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0432: oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0500: parkgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0600: bufferzones</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0700: groengebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0701: natuurgebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0702: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0731: speelbossen of speelweiden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0732: bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0810: bosgebieden met ecologisch belang</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1041: industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven; geen uitbreiding mogelijk)</span></span></p><p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>03000: Zone voor Natuur</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen groter dan 0,5 ha gelegen in gebieden voor Wonen en Gemeenschapsvoorziening</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>05000: Zone voor Bos</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Sommige Zones voor Groen behoren niet tot de categorie Groen: gelegen aan Bedrijvigheid, gelegen aan Recreatie en gelegen in Woongebied en kleiner dan 0,5 ha en Gemeenschapsvoorziening.</span></p><ul><li><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Landbouw (LDB)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven</span></p><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0900: agrarische gebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0901: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0910: agrarische gebieden met ecologisch belang</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0916: bouwvrij agrarisch gebied</span></span></p><p></li></ul></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 0 0 0;'><span>06000: Zone voor Landbouw</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p></li></ul><p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'><span>Bedrijvigheid (BED)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>0301: gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1000: industriegebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1030: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking)</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1100: ambachtelijke bedrijven en kmo's</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1112: gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1181: reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 48 0 0;'><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07000: Zone voor Bedrijf</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07100: Zone voor Kantoor</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>07200: Zone voor Detailhandel</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>04000: Zone voor Groen gerelateerd aan Bedrijvigheid</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>01100: Zone voor Centrumfuncties</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Lijninfrastructuur (LNI)</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden</span></p><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1400: militaire gebieden</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1500: bestaande autosnelwegen</span></span></p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>1504: bestaande waterwegen</span></span></p><p></li></ul></li></ul><p style='margin:0 48 0 0;'><span><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>11300: Zone voor Water</span></span></p></li></ul><p style='margin:0 96 0 0;'><span><span>09000: Zone voor Publiek Domein (allen grote infrastructuur, niet de kleine die zijn bij de andere categorieën)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span style='font-weight:bold;'>Ontginning en waterwinning (OWA)</span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span>in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken</span></p><p></li><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</span></span></p><ul><li><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Zijn er niet</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>08000: Zone voor Maatschappelijke functie</span></p></li></ul></li></ul><p><span /><span /></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 1980-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>

  • <strong>BPA_RUP_PUNTEN</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangeleverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-12-13T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>BPA_RUP_LIJNEN_IND</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangelverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-12-13T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>BPA_RUP_LIJNEN</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De plannen van aanleg worden in de wet op de stedebouw (decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996) omschreven; bedoeld zijn het gewestplan, het algemeen plan van aanleg (A.P.A.) en bijzonder plan van aanleg (B.P.A.). Een bijzonder plan van aanleg geeft voor het betrokken deel van het gemeentelijk grondgebied volgende elementen aan: de bestaande toestand; de gedetailleerde bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; het tracé van alle in het bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen; de voorschriften betreffende de plaatsing, de grootte en de welstand van de gebouwen en afsluitingen, alsmede die betreffende de binnenplaatsen en tuinen. Het kan bovendien aangeven: de voorschriften betreffende het aanleggen en uitrusten van de wegen, de bouwvrije stroken en de beplantingen; de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; indien een ruilverkaveling of herverkaveling nodig blijkt, de grenzen van de nieuwe kavels, onder vermelding dat die grenzen door het schepencollege kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Vlaamse regering. De hierboven opgesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Wanneer een streek-, gewest- of algemeen plan bestaat, richt het bijzonder plan zich naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, en vult ze aan. Het kan er desnoods van afwijken. Sinds het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (DRO) wordt het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en BPA's vervangen door de meer flexibele Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP's), Deze worden opgemaakt door de 3 bevoegdheisniveau's nl, gemeente, provincie en gewest op basis van het subsidiariteitsprincipe, Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, Deze laatste zijn strategische beleidsplannen die voor een bepaalde plantermijn aangeven hoe de ruimte van het betrokken grondgebied ontwikkeld en beheerd zal worden, Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting, Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg en ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden) De hier gepubliceerde laag 'BPA-RUP-grondvlak (actuele toestand)' is een digitale vectoriële versie van de samengevoegde geactualiseerde BPA's en RUP's voor Antwerpen en wordt best gebruikt in combinatie met de gegeorefereerde scans van de originele analoge (papieren) plannen. De laag is een onderdeel van een meer uitgebreid bestand dat is opgebouwd uit 9 lagen namelijk de BPA-RUP-grondvlakken, de overdrukken (in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de lijnen(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), de punten(in 2 lagen op basis van al of niet geometrisch nauwkeurig), een laag voor de eventuele deelzones binnen het RUP en de BPA- of RUP-contour (onderdeel van het plannenregister) . Hier worden enkel de geactualiseerde bestemmingsgebieden (de zogenaamde 'grondkleur' bv, 'zone voor kantoren') van de rechtsgeldige BPA's en RUP's weergegeven en gedocumenteerd. Deze laag is per definitie niet-overlappend binnen éénzelfde BPA of RUP,(in tegenstelling tot de overdruklaag die wel overlappende delen kan bevatten). Opbouw lagen volgens richtlijn op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/registers/digirups/digirups.html. Voor de gemeentelijke RUPs van Antwerpen wordt voor de hoofdbestemming gekozen uit de lijst uit het handboek RUPs. (hierop wordt de inkleuring ook gebaseerd) </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De bestemmingscontouren dienen ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Digitalisatie van de BPA-bestemmingen van de rechtsgeldige BPA’s adhv de ingescande en gegeorefereerde scans.Recente BPA's en Gemeentelijke RUP's worden aangelverd in GIS-formaat, De provinciale en gewestelijke RUP's worden decretaal verplicht in GIS aangeleverd door de betreffende overheid, </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2003-07-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be