From 1 - 10 / 13
  • Gegevens over tewerkstelling, lonen en arbeidstijden die de RSZ verzamelt, worden in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gedeeld. Daar zijn ze beschikbaar voor alle instellingen binnen de sociale zekerheid.

  • Het?Departement Werk en Sociale Economie?staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid. WSE is de Vlaamse bron van de gegevens betreffende loopbaanonderbrekingen. Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen.

  • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

  • Deze dienst publiceert de INSZ-nummers van de personen waarvoor veranderingen zijn doorgevoerd betreffende de gegevens van het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is en de loopbaangegevens van de persoon.

  • Door middel van deze publicatie kunnen loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers geraadpleegd worden. Deze publicatie is het resultaat van een semi-online opvraging via de webservice Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00.

  • Door middel van deze webservice kunnen de DmfA-attesten van een werknemer opgevraagd worden. Met een DmfA-aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

  • Deze dienst publiceert elk kwartaal de wijzigingen die gedaan zijn in de DmfA attesten. Met deze aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

  • Door middel van deze webservice kunnen de Dimona gegevens van de Rijksdienst Sociale Zekerheid geraadpleegd worden. De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.

  • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.

  • Door middel van deze publicatie kunnen afnemers de mutaties van de Dimona gegevens van de Rijksdienst Sociale Zekerheid ontvangen. De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.