Keyword

Vlaanderen

4144 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 4144
  • In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen. Deze kaartlaag toont alle watermonsters die in de meetnetten opgenomen zijn.

  • Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailpagina's van de gesubsidieerde organisaties binnen sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Brussel. De gegevens worden wekelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van het Departement Cultuur, Jeugd en Media - Afdeling Sociaal-Cultureel Werk. Volgende types komen voor: - Verenigingen - Bewegingen - Vormingsplus-centra - Landelijke vormingsinstellingen - Amateurkunstenorganisaties De dataset is in opbouw. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde types nog geen POI's bevatten.

  • Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailinformatie van vakantiewoningen in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig uit de Open Datasets die beheerd worden door Toerisme Vlaanderen. Aangepaste versie 2 naar aanleiding van het nieuwe logiesdecreet.

  • Weergave van de evolutie weer van de strengheid van het milieubeleid in Vlaanderen sinds 2000.

  • Natuurlijke ecosystemen, akkergewassen en seminatuurlijke vegetatie kunnen ook schade ondervinden door blootstelling aan troposferisch ozon. Dit kan zich uiten in bladverkleuring, bladverlies, vertraagde groei of zelfs afsterven. Bij gewassen leidt dit tot opbrengstvermindering. Ecologisch gezien beïnvloedt ozon de samenstelling en het functioneren van het ecosysteem, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit.

  • Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs,...) die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Volgende types komen voor: - Gewoon kleuteronderwijs - Buitengewoon kleuteronderwijs - Gewoon lager onderwijs - Buitengewoon lager onderwijs - Voltijds gewoon secundair onderwijs - Buitengewoon secundair onderwijs - Deeltijds beroepssecundair onderwijs - Deeltijdse vorming - Leertijd - Hoger beroepsonderwijs (hbo5) in het volwassenenonderwijs - Hogescholen - Universiteiten - Basiseducatie - Secundair volwassenenonderwijs - Deeltijds kunstonderwijs

  • Het toont de evolutie van de primaire energiebesparing gerealiseerd door inzet van warmte-krachtkoppeling (WKK) in Vlaanderen sinds 2007.

  • Deze indicator toont de reële dierlijke mestproductie en het mestgebruik in de landbouw, uitgedrukt in massa nutriënten stikstof (N) en fosfor (P). De reële dierlijke mestproductie sommeert de mestproductie van runderen, varkens, pluimvee en overige dieren (schapen,geiten, paarden…). Het mestgebruik geeft weer hoeveel nutriënten (N en P) uit dierlijke mest op Vlaamse landbouwbodem worden afgezet. De indicator dierlijke mestproductie is sterk gekoppeld met de grootte van de veestapel. Mest dat niet milieuvriendelijk kan toegepast worden in de landbouw draagt bij tot de achteruitgang van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en tot een verhoogde depositie van verzurende en vermestende stoffen.

  • Deze indicator toont de evolutie van de primaire afvalproductie door de industrie. Het gaat hier zowel om gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval. Om de inspanningen van de andere deelsectoren voldoende tot hun recht te laten komen, zijn de cijfers van de bouwsector apart opgenomen in de figuur. De hoeveelheden bouw- en sloopafval vertonen immers grote schommelingen. Een belangrijk aandachtspunt is dat vanaf 2012 de nieuwe grondstoffenregeling in voege getreden is waardoor een deel vroegere afvalstromen hun afvalstatus verliezen, de zogenaamde 'end-of-waste' stromen of nieuwe / secundaire grondstoffen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de desbetreffende indicator bij het thema Afval.

  • Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailinformatie van Kamergebonden logies in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig uit de Open Datasets die beheerd worden door Toerisme Vlaanderen. Aangepaste versie 2 naar aanleiding van het nieuwe logiesdecreet.