From 1 - 4 / 4
  • Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.

  • Grafiek en cijfers in Excel geven de evolutie weer van de verzurende emissie door de sector industrie (per polluent)

  • Deze indicator toont het verloop van de potentieel verzurende emissie door de industriesector in Vlaanderen, en dit zowel per deelsector als per stof. De emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx, uitgedrukt als NO2) en ammoniak (NH3) worden bij elkaar geteld tot de som van potentieel verzurende emissie. Die som wordt uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq), waarbij het zuurvormende vermogen van elke stof in rekening wordt gebracht.

  • Deze indicator toont de emissie van de verzurende stoffen ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (NOx) door de landbouw (deelsector akker- en tuinbouw en veeteelt). Om de emissies van deze stoffen vergelijkbaar te maken, worden ze uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq).