From 1 - 2 / 2
  • Het Meetnet Vlaamse Banken bestaat uit een meetnet op zee, meteoparken aan wal en een computernetwerk op de Vlaamse Hydrografie te Oostende.Het netwerk op zee wordt gevormd door meetpalen en golfmeetboeien, voorzien van hydrometeo-sensoren. Het centrale Datacenter verzorgt de inwinning en verwerking van de gegevens.

  • Alle geklasseerde en niet geklasseerde waterlopen op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling WONTERGEM op 12 december 1997 (gemeenten Deinze, Dentergem, Tielt).