From 1 - 4 / 4
  • Het product is de integratie van enerzijds de gebieden van het VEN die opgenomen waren in de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en anderzijds de gebieden van het VEN en de natuurverwevingsgebieden die afgebakend zijn in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het bestand is geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, maximale schaal 1/25.000. Het bestand heeft geen juridische waarde. Het bestand wordt geactualiseerd op basis van nieuwe gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of vernietigingen hiervan door de Raad van State.

  • Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

  • Samenvatting: Overzicht van de gebieden waarbinnen een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden op basis van decretale wetgeving Vlaasme Wooncode , met specificatie per begunstigde. Doel: Opladen van gebieden waar de potentiëel begunstigden een recht van voorkoop kunenn laten gelden, via de AGIV-RVV-portaalsite, naar het VLM voorkooploket. Aanmaak: Maandelijks, op basis van het leegstandsregister

  • Bestand dat geselecteerde geografische informatie bevat over de Vlaamse voorkooprechten, zoals bedoeld in het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S., 24 juli 2007), en dat wordt ontwikkeld, aangemaakt, beheerd, bijgehouden en bekendgemaakt door het agentschap Digitaal Vlaanderen. Het bestand bestaat uit RVV-records aangeleverd door begunstigden van Vlaamse voorkooprechten. Het bevat perceelgewijs welk(e) voorkooprecht(en) voor (een) bepaalde begunstige(n) gedurende een bepaalde periode op een onroerend goed rust(en).