From 1 - 6 / 6
  • De webservice GeefPersoonMutatiesNotificaties laat de afnemer toe de voor hem klaarstaande Rijksregister persoonmutatiesnotificaties op te halen. Deze mutaties worden wekelijks bekomen van het Rijksregister en nadien verdeeld door het MAGDA publicatie framework PubMut 2.0.

  • Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert. Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd: - alle Belgen die in België verblijven; - alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland; - alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België; - alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden.

  • Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van bepaalde personen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of de KSZ en worden verdeeld via de KSZ naar diens partners.

  • De dienst GeefHistoriekGezinssamenstelling-02.02 laat de afnemer van het MAGDA-platform toe om de historiek van de gezinssamenstelling van een persoon op te vragen bij de KSZ. Deze bevraging gebeurt op basis van een INSZ-nummer en een Datum. Deze Datum stuurt de manier waarop de historiek wordt samengesteld. Er zijn 2 varianten: * Opvraging "Op": In deze variant wordt een "foto" genomen van een historische situatie op de gegeven Datum. Het antwoord bevat in dit geval één (of twee in sommige gevallen) Gezinssamenstelling(en). * Opvraging "Vanaf": in deze variant wordt de historiek opgebouwd vanaf een zekere datum tot vandaag. Het antwoord kan in dit geval meerdere Gezinssamenstellingen bevatten. Eens de afnemer de request gelanceerd heeft, wordt de vraag doorgestuurd naar de KSZ. MAGDA ontvangt het antwoord en transformeert dit naar een lijst van één of meerdere Gezinssamenstellingen, die elk weer bestaan uit één of meerdere Gezinsleden. Afhankelijk van de verkregen machtigingen worden bepaalde gegevens al dan niet gefilterd. De lijst van gezinssamenstellingen kan maximaal 250 afzonderlijke gezinssamenstellingen bevatten; elke gezinssamenstelling kan opnieuw uit maximaal 250 afzonderlijke gezinsleden bestaan. In de v3-service van de KSZ kon gekozen worden om naast de gegevens omtrent gezinssamenstellingen ook de persoonsgegevens van elk gezinslid op te vragen. De v4-service upgrade biedt deze mogelijkheid niet meer. De KSZ retourneert altijd een (beperkte) set persoonsgegevens per gezinslid.

  • Het bisregister bevat de personen die een link hebben met België maar die geen rijksregisternummer hebben; hierin bevinden zich de grensarbeiders, de personen die eigendommen bezitten in België, de personen met rechten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet in België verblijven, enz.

  • Het RAD-register bevat de personen die over een rijksregisternummer beschikken maar van wie het dossier niet meer actief beheerd wordt door een gemeente of een diplomatieke post; hierin bevinden zich de personen die geschrapt werden uit het rijksregister, die naar het buitenland verhuisd zijn zonder zich in te schrijven bij een diplomatieke post, de personen uit het register van de niet-residenten, enz.