From 1 - 6 / 6
  • Alle grondwaterlocaties die opgenomen zijn in de Databank Ondergrond Vlaanderen en waar metingen publiek voor beschikbaar zijn, kunnen via deze kaartlaag bekeken worden. De mogelijke metingen zijn: peilmetingen grondwatermonsters + analyses Er zijn verschillende types grondwaterlocaties gedefinieerd: (putten en natuurlijke winningen). En ook verschillende filtertypes (pompfilters, infiltratiefilters, omkeerbare pomp/infiltratiefilters, peilfilters, natuurlijke filters (bronnen en vijvers) Deze locaties worden bijgehouden voor verschillende doeleinden, waaronder: - de winningsputten en peilputten van exploitanten, deze worden ingevoerd op basis van het dossier van de grondwatervergunning - de putten van de grondwatermeetnetten van VMM - de meetputten van INBO en andere natuurorganisaties

  • De serie omvat volgende kaartlagen: Dieptecriterium voor speciale beschermingszones - rubriek 53.8 - VLAREM-trein 2013 Dieptecriteria voor rubriek 55.1 - VLAREM-trein 2013 - verticale boring Dieptecriteria voor rubriek 53.8- VLAREM-trein 2013 - winning van grondwater

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen tot welke diepte er meldingsplicht is voor boringen opgedeeld onder rubriek 55.1 (verticale boring) en vanaf welke diepte er een milieuvergunning dient aangevraagd te worden (kaartlaag VLAREM-trein 2013, geldig vanaf 4 oktober 2014).

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater. (kaartlaag VLAREM-trein 2013, geldig vanaf 4 oktober 2014). De bepaling gebeurt op basis van een combinatie tussen de speciale beschermingszones en de kaart Dieptecriterium voor rubriek 53.8 - VLAREM-trein 2013

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater. (kaartlaag VLAREM-trein 2013, geldig vanaf 4 oktober 2014).

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen tot welke diepte er meldingsplicht is voor boringen opgedeeld onder rubriek 55.1 (verticale boring) en vanaf welke diepte er een milieuvergunning dient aangevraagd te worden (kaartlaag VLAREM-trein 2011, geldig tot en met 3 oktober 2014).