From 1 - 10 / 15
  • Deze GIS laag bevat de afbakening van de Lage Emissie Zone in Gent.<br/><p><br/></p>

  • Deze indicator bespreekt het tijdsverloop van de uitstoot van de ozonprecursoren in Vlaanderen. Ook de emissies opgedeeld per sector worden besproken.

  • Deze indicator toont de evolutie van ammoniakemissie (NH3) per emissiebron in de landbouw.

  • Deze indicator toont de emissies van ozonprecursoren door de energiesector, en dit zowel per deelsector als per stof (NMVOS, NOx, CO, CH4). Ozonprecusoren zijn stoffen die aanleiding geven tot de vorming van ozon in de omgevingslucht. Voorheen werden de emissies van deze ozonprecursoren gesommeerd en uitgedrukt in ton TOFP, dit aan de hand van wegingsfactoren voor omzetting naar ‘Troposferic Ozone Forming Potential' (TOFP) (wegingsfactoren voor NMVOS 1; NOx 1,22; CH4 0,014 en CO 0,11). Uit recent onderzoek is echter gebleken dat het ozonvormend vermogen van de verschillende precursoren niet constant is en sterk kan verschillen naargelang de weersomstandigheden, de concentraties van andere precursoren, enz. Daarom worden de ozonprecursoren niet meer gesommeerd maar afzonderlijk beschouwd.

  • Emissie van Ni door de petroleumraffinaderijen (Vlaanderen, vanaf 2000)

  • Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.

  • Deze weergave geeft de evolutie weer van de uitstoot van zware metalen per eenheid stroom geproduceerd in Vlaanderen sinds 2000.

  • Deze indicator berekent per jaar de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en zware metalen per eenheid netto geproduceerde stroom in Vlaanderen. In tegenstelling tot de andere emissie-indicatoren wordt deze indicator niet beïnvloed door de hoeveelheid stroomproductie. Zo kunnen de resultaten van emissiereducerende maatregelen genomen door de stroomproducenten en de effecten van wijzigingen in het productiepark beter in beeld gebracht worden.

  • Deze indicator volgt voor de energiesector op wat de emissie is voor 8 zware metalen (As, arseen; Cd, cadmium; Cr, chroom; Cu, koper; Hg, kwik; Ni, nikkel; Pb, lood; Zn, zink) naar de lucht per deelsector. De emissies worden apart in beeld gebracht voor enerzijds de deelsector 'elektriciteit & warmte' (met in hoofdzaak de elektriciteitcentrales) en anderzijds de petroleumraffinaderijen.

  • Deze indicator volgt voor de sector huishoudens de emissie naar lucht op van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). Een aantal NMVOS zijn kankerverwekkend (benzeen, vinylchloride …). Daarnaast spelen NMVOS als ozonprecursor (voorloper) een rol in de fotochemische luchtverontreiniging en bij de vorming van secundair fijn stof. (zie ook indicator: 'Emissie van NMVOS naar lucht')