From 1 - 2 / 2
  • De OVAM houdt een inventaris bij van alle gronden waarover wij gegevens hebben. In deze gegevensbank verzamelt OVAM uitgebreide dossiers met alle gekende gegevens over een grond, zijn verontreiniging en de saneringsfasen.

  • Weergave van de perceelsafbakening voor de percelen met een speciale eigendomssituatie, niet strict particulier, in het projectgebied Wurfeld, deelgebied van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg