Format

PNG

49 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 49
  • Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last vermesting

  • Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatzones en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg. Deze indicator gaat na in hoeverre de jaargemiddelde temperatuur in België wijzigt, en toetst het verloop van deze temperatuur ook af aan de evoluties binnen Europa en mondiaal.

  • Deze indicator geeft de evolutie van de totale opslag (gecumuleerd) van geconditioneerd radioactief afval van categorie A, van categorie B en van categorie C bij Belgoprocess te Dessel in afwachting van definitieve berging (aan oppervlakte en/of in diepe geologische lagen).

  • Deze indicator toont de resultaten van de meetcampagnes sinds 2004 in het MAP-meetnet grondwater met ongeveer 2100 meetputten, die meestal op drie dieptes (‘filters’) en tweemaal per jaar bemonsterd worden. De kwetsbaarheid van watervoerende lagen voor nitraatvervuiling kan sterk verschillen. Ze hangt af van een aantal kenmerken van de ondergrond zoals de hydraulische doorlaatbaarheid en de reductiecapaciteit. In kwetsbare zones is de densiteit aan meetputten groter dan in minder kwetsbare zones om beter rekening te houden met risicofactoren. Om toch een gemiddelde nitraatconcentratie voor Vlaanderen te kunnen bepalen, wordt eerst een gemiddelde concentratie per hydrogeologisch homogene zone (HHZ) bepaald waarna gewogen wordt volgens het landbouwareaal van de zones. HHZ’s zijn zones waarbinnen nitraatverspreiding en nitraatafbraak op een vergelijkbare manier in de hiermee geassocieerde watervoerende lagen gebeurt.

  • De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen en op de investeringsuitgaven die Aquafin maakt. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende kosten.

  • Wonen neemt een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte in beslag in Vlaanderen. De plaats waar we ons vestigen heeft invloed op het milieu: door bebouwing van het platteland neemt de druk op de schaarse open ruimte in Vlaanderen nog toe. De indicator toont het aandeel ruimtegebruik voor wonen per gemeente en de gemiddelde jaarlijkse verandering in oppervlakte per gemeente die wordt ingenomen door woongebied. Woongebied omvat zowel woningen als privé-tuinen.

  • Natuurlijke ecosystemen, akkergewassen en seminatuurlijke vegetatie kunnen ook schade ondervinden door blootstelling aan troposferisch ozon. Dit kan zich uiten in bladverkleuring, bladverlies, vertraagde groei of zelfs afsterven. Bij gewassen leidt dit tot opbrengstvermindering. Ecologisch gezien beïnvloedt ozon de samenstelling en het functioneren van het ecosysteem, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit.

  • Trends in de jaargemiddelde concentratie van pesticiden in oppervlaktewater

  • Dataset van Maritieme datalagen en dieptemodel - Belgisch Continentaal Plat, Kanaal Gent-Terneuzen, Westerschelde en Zeeschelde. Volgende maritieme datalagen zijn voorzien: • Ankerplaatsen • Ankergebieden • Basislijn • 3-Mijl grens • 12-Mijl grens • 24-Mijl grens • Maritieme grens BCP • Verkeersscheidingsstelsel • Verkeersroutes • Baggergeulen • Wrakken en obstructies • Obstructiezone • Windmolens • Windmolenparken • Geografische namen • Boeien • Boeien extra • Meetpalen • Offshore platform • Herkenningspunten • Kabels en pijpleidingen • Kustlijn • Baggerstortvakken • Zand- en grindontginningsgebieden • Akoestische referentiezone • Militaire zones • Natuurbeschermingsgebieden • Dieptegegevens • Bathymetrisch grid Een nieuwe samengestelde DTM (Version 9) van de bathymetrische data in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) is door de Vlaamse Hydrografie in op 12 april 2021 aangemaakt. De gridresolutie is 20x20m. Het verticaal referentievlak is LAT (Lowest Astronomical Tide).

  • Deze indicator toont de evolutie van de hoeveelheid primair afval die wordt geproduceerd door de industrie. Primair afval omvat enkel de afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent, niet deze die ontstaan bij de latere verwerking van het afval. Het afval van de afvalverwerkende sector is dus niet meegenomen in de indicator.