From 1 - 10 / 24
  • Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.

  • Dit rapport toont de evolutie van de netto emissies naar oppervlaktewater vanaf 2010 per sector voor een gebied naar keuze.

  • Met de dynamische webtool 'Milieudata' kan u zelf een selectie maken van de milieudata die u nodig hebt. Er zijn milieudata beschikbaar over watergebruik, afval, luchtemissies, emissies naar oppervlaktewater en energiegebruik. De data worden jaarlijks geactualiseerd en zijn beschikbaar als het totaal voor Vlaanderen, maar ook op het niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten. Sommaties worden rechtstreeks berekend in de juiste eenheden (bv. totaal broeikasgassen in CO2-equivalenten met onderverdeling in CO2-, CH4-, HFK's, N2O-, NF3-, PFK's en SF6-emissie). Bijkomende onderverdelingen voor verschillende specificaties zijn mogelijk (bv. energetische en niet-energetische CO2-emissie).

  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

  • De VMM voert volgende metingen uit van zware metalen: In fijn stof 9 meetplaatsen nabij industriegebieden (Genk, Hoboken, Beerse en Zelzate) 2 meetplaatsen in steden en agglomeraties (Antwerpen, Gent) 1 meetplaats in achtergrondgebied (Koksijde) In totale depositie 7 meetplaatsen in industriegebieden (Hoboken en Beerse) 2 achtergrondmeetplaatsen (Koksijde en Bonheiden) De metingen van zware metalen in totale depositie gebeuren vooral rond non-ferro metaalbedrijven en in achtergrondgebieden. In natte depositie 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)

  • Meetgegevens voor fijn stof in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.

  • De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

  • Het register over uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen in Vlaanderen bevat zo'n 780 inrichtingen die zich bezighouden met milieugevaarlijke activiteiten. Deze milieugevaarlijke activiteiten geven aanleiding tot emissies in de lucht of in het water, overbrengingen van verontreinigd afvalwater of afvalstoffen. Elk jaar rapporteren de betrokken inrichtingen deze gegevens in het Integraal Milieujaarverslag. De inrichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën (PRTR-activiteiten). Om een inrichting terug te vinden, klik op de kaart of zoek op basis van naam of PRTR-activiteit.

  • Het Europees register voor de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) is het Europese register dat gemakkelijk toegankelijke essentiële milieugegevens verstrekt van industriële installaties in de lidstaten van de Europese Unie en in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië en Zwitserland. Het verving en verbeterde het vorige Europese emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER).

  • De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio's, aangevuld met een hoge resolutie modellering.