From 1 - 10 / 512
  • DIT ITEM NIET VERWIJDEREN OF WIJZIGEN. Dit item wordt beheerd door de ArcGIS Hub-applicatie. Om veranderingen aan te brengen in deze site, bezoekt u https://hub.arcgis.com/admin/sites/new

  • <strong>SRSA_05A_POREUZE_STAD_BEB_PG</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘poreuze stad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor het aangrijpen van de aanpassende verschijningsvormen van de stad en heeft betrekking op de morfologie van de stad. Het is gerelateerd aan de verschillen in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende stromen van de gebruikers in deze ruimte. De stedelijke ruimte en haar verschijningsvormen moeten zich kunnen aanpassen aan de steeds wijzigende omstandigheden en leefgewoontes in de maatschappij. De porositeit van de stad moet gebruikt en verbeterd worden door handelsactiviteiten, wonen en werken te integreren in elkaars nabijheid. Het doel van porositeit is het in gebruik nemen van leegstaande gebouwen of onbebouwde percelen voor residentiële of economische activiteiten, eventueel gekoppeld aan de vernieuwing van het materiële weefsel en de open ruimte. Hierbij moet ook infrastructuur voor het sociale leven en het verenigingsleven gecreëerd worden. Het behoud van een zekere mix op sociaal en functioneel vlak moet verder gedifferentieerd worden op buurtniveau. Het uiteindelijke doel is het garanderen van de kwaliteit van wonen en werken in de stad en het verhogen van het algemene welzijn. Daar elk gebied in de stad andere noden kent, vergt dit een gebiedsgerichte oplossing. Dit beeld kent echter twee types van selectie die ook resulteren in twee selectie kaarten: ten eerste de selectie voor de bebouwde ruimte en ten tweede de selectie van de groene ruimte. De selectie van de gebouwde gebieden richt zich op de bouwblokken. Het betreft een wensbeeld met aandacht voor beeldkwaliteit van open en bebouwde ruimte, functionele verweving, mix van typologie, porositeit, fasering,… De selectiekaart richt zich enerzijds tot bouwblokrenovatieprojecten in de 19e eeuwse gordel en anderzijds tot projecten in moderne stadswijken van de 20st eeuwse gordel. De selectie van de groene ruimte is gerelateerd aan een groenstrategie, die zich richt op de poreuze delen van de stad. Ter bevordering van de groenvoorziening in de diverse stadswijken kunnen een aantal gebieden met een specifiek beleid geselecteerd worden. De ruimtelijke inventaris van groene ruimten in de stad en in de inventaris van tekortzones buurt- en wijkgroen, moeten ingezet worden om op stadsniveau een groennetwerk uit te bouwen. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Visualisatie van de selectiekaart 05A_poreuze_stad_bebouwd van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: niet gepland <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>SRSA_04A_SPOORSTAD_OPEN_STAD_PG</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘spoorstad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor het openen van de stad door diens bereikbaarheid te vergroten. Dit beeld wekt, door de letterlijke betekenis van sporen, de illusie zich enkel te richten op het openbaar vervoer. In realiteit omvat dit beeld alle ruimtelijke en functionele mobiliteitsaspecten. Inzake autoverkeer, moeten de stad en de haven bereikbaar blijven via autowegen. Hierdoor worden projecten als het sluiten van de ring en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer opgevat. Beide hebben een grote impact op het lager netwerk van de stad zowel ruimtelijk als naar verkeersafwikkeling. Het beter uitwerken van dit fijnmazig netwerk moet samen met het bovenliggend netwerk zorgen voor het creëren van een stad met open ruimtelijk systeem maken. Het openbaar vervoer speelt echter een belangrijke rol in dit beeld, daar een meer uitgebouwd en efficiënt openbaar vervoersnet de autogerichtheid kan doen afnemen en zo de bereikbaarheid van de stad en de leefbaarheid in de stad kan verhogen. De verbetering van het openbaar vervoer vertaalt zich in: het versterken van de territoriale boulevards die vanuit de districten naar de binnenstad lopen (dit type boulevard bevat altijd een tram), het inrichten van radiale boulevards die de verschillende districten onderling verbinden (dit type bevat wenselijk een tram), het volledig herinrichten van een groene Singel (voor lokaal verkeer) het verbeteren van de afstemming tussen verschillende openbaarvervoersvormen en met andere modi. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Visualisatie van de selectiekaart 04A_spoorstad_open_stad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: niet gepland <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>SRSA_03_HAVENSTAD_PG</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>I</span><span>n het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘havenstad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor het zoeken naar contact tussen de stad en de haven, waarbij de haven in de eerste plaats een belangrijke wereldhaven blijft. Toch moet er binnen deze hoedanigheid gezocht worden naar interacties tussen de stad en de haven, door mogelijkheden om de stad en de polders goed te laten aansluiten aan de haven, en omgekeerd: de afwerking van de haven in de richting van de stad, moet worden uitgewerkt. Deze relatie is tweeledig opgebouwd ten eerste door het creëren en vormgeven van de contactzones tussen haven en stad en ten tweede door een buffering van de noordelijke dorpen binnen de stad en de haven. Tevens dient de stedelijke parkstructuur, zoals beschreven in ecostad, de haven te omarmen </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Visualisatie van de selectiekaart 03-havenstad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: niet gepland <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>SRSA_02_ECOSTAD_PG</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘ecostad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor een levendige open ruimte, waar de stedelijke leefkwaliteit wordt verhoogd door de bewoners groene ruimten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen. Deze groene ruimten hoeven er niet allemaal uit te zien als parken of stadsbossen. Open langschappen dragen bij tot de diversificatie van groene ruimten in en rondom de stad. Om hun gebruikswaarde voor de inwoners van de stad te verhogen dienen deze zones toegankelijk te zijn voor het publiek, door middel van paden voor voetgangers en fietsers. Op basis van deze definitie van groene ruimtes, kan er een stedelijke parkstructuur worden aangeduid. Deze parkstructuur moet instaan voor een continue en open ruimte die meer levenskwaliteit biedt in alle districten. De structuurbepalende elementen hierin zijn: waternetwerk, groengebieden, ontbrekende schakels, stads(rand)bossen, agrarische landschappen ( stedelijke en regionale landschappen; open ruimte snippers) en snippers in de bebouwde ruimte. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Visualisatie van de selectiekaart 02-ecostad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: niet gepland <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>SRSA_01_WATERSTAD_PG</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. · Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten De ‘waterstad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor een algemeen herstel van de relatie tussen de stad en het waternetwek erbinnen, waarbij de relatie met de Schelde een cruciale rol speelt. Het herstellen van het waternetwerk kan gebeuren door de oorspronkelijke structuur opnieuw zichtbaar te maken daar waar het mogelijk is. Dit betekent dat de kwaliteit van het publiek domein rondom rivier, beken, dokken en kanaal moet vergroot worden en dat de toegankelijkheid ervan moet verbeteren. Om dit beeld vorm te geven werden er aan de hand van selecties de onderdelen van het waternetwerk bepaald. Zo werden er rivier en beekvalleien, historische waters: plassen, dijken, strand, nieuwe natte natuur, Schelde bruggen en nieuwe hoogbouwgebieden langs het water geselecteerd </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>Visualisatie van de selectiekaart 01-waterstad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: niet gepland <br />&nbsp;Beheer: Gert Van Oost <br />&nbsp;Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

  • <strong>SPEELTERREIN_DETAIL</strong>&nbsp;<div><em>Studiedienst / GIS</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>Localisatie en documentatie van alle speelterreinen van de stad Antwerpen. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span>De geo-laag geeft de exacte locatie en bijkomende informatie van de speelterreinen weer. Ze kan onder meer gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Speelterreinen worden gedefinieerd als:"(speel)terreinen op het openbaar domein waar speeltoestellen voorzien zijn". Grondopp en Gemetenopp zijn dezelfde: de grondoppervlakte van het ingetekende speelterrein. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2007-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2012-07-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2019-01-14T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: GIS beheer <br />&nbsp;Contact: wim.seghers@stad.antwerpen.be

  • <strong>SCHOOL_AAN_DE_BEURT_CLUSTER</strong>&nbsp;<div><em>SL/STC</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span><span /><span>Deze dataset toont </span><span>de clusterzones </span><span>van de scholen die meededen aan het project School aan de Beurt. Tijdens School aan de Beurt werken scholen samen met stedelijke diensten en andere partners om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span><span /><span>Deze GIS-laag toont een overzicht van alle scholen die meededen met het project School aan de Beurt.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span><span /><span>Voor iedere school die meedeed met scholen aan de beurt werd een punt op de kaart gezet.</span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Beheer: Carl Van Ginderen <br />&nbsp;Contact: carl.vanginderen@stad.antwerpen.be

  • <strong>RWZI_DETAIL</strong>&nbsp;<div><em>Stad Antwerpen</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span></p><p><span>De contouren van de waterzuiveringsinstallaties werden a.d.h. van de luchtfoto's en informatie van Aquafin ingetekend. De RWZI's zuiveren het huishoudafval- en rioolwater alvorens het in het Albertdok of de Schelde geloosd wordt. </span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span></p><p><span /></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span></p><p><span>Ingetekend op basis van de luchtfoto en informatie van Aquafin </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2005-06-10T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2005-06-10T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Pieter Teugels <br />&nbsp;Contact: pieter.teugels@stad.antwerpen.be

  • <strong>RVV_Wooncode_leegstand</strong>&nbsp;<div></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span style='font-weight:bold;'>Samenvatting:</span><span>Overzicht van de gebieden waarbinnen een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden op basis van decretale wetgeving Vlaasme Wooncode</span><span>, met specificatie per begunstigde.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Doel:</span><span>Opladen van gebieden waar de potentiëel begunstigden een recht van voorkoop kunenn laten gelden, via de AGIV-RVV-portaalsite, naar het VLM voorkooploket.</span></p><p><span style='font-weight:bold;'>Aanmaak:</span><span>Maandelijks, op basis van het leegstandsregister</span></p><p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-10-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2013-10-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2013-10-01T00:00:00</p>