Catalog
1305 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 1305
  • Cijfers van de gemeente over: ammoniak emissies veeteelt, grondwater actiegebieden, grondwater putwater, hittegolf dagen, temperatuur, luchtkwaliteit, riolering en waterzuivering, rioleringskost, uitstoot fijn stof gebouwenverwarming, waterfactuur, bekkenwerking, gebiedsspecifieke actie, pesticide, waterkwaliteit waterlopen, overstroombare gebieden en gebouwen en ten slotte signaalgebieden.

  • De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040 van Statistiek Vlaanderen maken een inschatting van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens voor 299 gemeenten van het Vlaamse Gewest. Het aantal inwoners in Herstappe is te klein om op te nemen in de vooruitzichten.

  • Een verzameling van ruimtelijke hydrografische data (kaartgegevens in vectorvorm) aangemaakt voor nautische cartografie op een schaal 1/2500. De dataset omvat minimaal volgende gegevens: * Oeverlijn *constructies die een gevaar voor de navigatie kunnen opleveren *sluizen en dammen *vaarroute *geïsoleerde gevaren in de vaarroute zowel onder- als boven water * navigatie hulpmiddelen zoals betonning en bebakening * waterwegas met km/hm aanduiding Bijkomende informatie: Wrakinformatie * Dieptezones, dieptecijfers en dieptelijnen * Verkeerscheidingsstelsels en toegangsgeulen tot de kusthavens (indien van toepassing) * Haven- en andere infrastructuur * Lichten * Merkwaardige punten * Gevaargebieden * Gebouwen.

  • Een verzameling van ruimtelijke hydrografische data (kaartgegevens in vectorvorm) aangemaakt voor nautische cartografie op een schaal 1/2500. De dataset omvat minimaal volgende gegevens: * Oeverlijn *constructies die een gevaar voor de navigatie kunnen opleveren *sluizen en dammen *vaarroute *geïsoleerde gevaren in de vaarroute zowel onder- als boven water * navigatie hulpmiddelen zoals betonning en bebakening * waterwegas met km/hm aanduiding Bijkomende informatie: Wrakinformatie * Dieptezones, dieptecijfers en dieptelijnen * Verkeerscheidingsstelsels en toegangsgeulen tot de kusthavens (indien van toepassing) * Haven- en andere infrastructuur * Lichten * Merkwaardige punten * Gevaargebieden * Gebouwen.

  • Een verzameling van ruimtelijke hydrografische data (kaartgegevens in vectorvorm) aangemaakt voor nautische cartografie op een schaal 1/2500. De dataset omvat minimaal volgende gegevens: * Oeverlijn *constructies die een gevaar voor de navigatie kunnen opleveren *sluizen en dammen *vaarroute *geïsoleerde gevaren in de vaarroute zowel onder- als boven water * navigatie hulpmiddelen zoals betonning en bebakening * waterwegas met km/hm aanduiding Bijkomende informatie: Wrakinformatie * Dieptezones, dieptecijfers en dieptelijnen * Verkeerscheidingsstelsels en toegangsgeulen tot de kusthavens (indien van toepassing) * Haven- en andere infrastructuur * Lichten * Merkwaardige punten * Gevaargebieden * Gebouwen.

  • Basisgegevens van bedrijven op bedrijventerreinen met koppelvelden (NrPerceel en NrBedrijventerrein) naar de GIS-bestanden Bedrijventerreinperceel en Bedrijventerrein downloadbaar via de downloadtoepassing van Digitaal Vlaanderen (https://download.vlaanderen.be/Catalogus?q=bedrijventerrein) Meer info via de VLAIO website: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/dataset-bedrijventerreinen/wat-is-de-dataset-bedrijventerreinen

  • Binnen de energiesector wordt elektriciteit geproduceerd op basis van verschillende energiebronnen en met verschillende types centrales. Deze indicator brengt de energiebalans (input versus output) in beeld van de centrale productie van stroom - soms in combinatie met warmte - binnen Vlaanderen. Daarnaast wordt ook de evolutie van het netto rendement opgevolgd. Onder netto rendement verstaan we de verhouding (uitgedrukt in %) tussen enerzijds elektriciteit en nuttige warmte die wordt aangeboden bij de eindgebruikers, en anderzijds de energetische input van de elektriciteitscentrales. Of met andere woorden: netto rendement = [(output centrales) - (eigen stroom- en warmtegebruik door elektriciteitsproducenten) - (verliezen op het netwerk naar de eindgebruiker)] / [input centrales] De focus ligt hier op stroom- en warmteproductie door de elektriciteitsbedrijven binnen de energiesector. Decentrale productie door zogenaamde 'zelfproducenten' in de andere sectoren is hier niet beschouwd. Hun activiteiten en energiegebruiken zijn mee vervat in de energetische indicatoren van de andere sectoren (huishoudens, handel & diensten, industrie en landbouw). Stroom- en warmteproductie op basis van zon, wind en water worden evenmin beschouwd. Voor deze hernieuwbare energiebronnen wordt in de Vlaamse energiestatistieken immers gerekend met een theoretisch rendement van 100 %.

  • Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last vermesting

  • Overzicht van het aandeel van import en van de sectoren tot de verzurende depositie in Vlaanderen