From 1 - 10 / 10
  • De Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie

  • De Vlaamse Belastingdienst werd opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit.Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor: Inning en invordering van de Vlaamse belastingen Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen Invordering van niet fiscale schuldvorderingen Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen

  • Via deze webservice bekomt de gebruiker de eigendomstoestanden van een persoon of onderneming. De eigendomstoestanden bevatten gegevens afkomstig van AAPD en bij een opzoeking voor een persoon, worden aan deze gegevens, afhankelijk van de vraagcriteria, gegevens afkomstig van VLABEL en/of het gebouwenregister toegevoegd.

  • Via deze dienst kunnen basisgegevens van transacties opgezocht worden bij AAPD die verbonden zijn aan een INSZ of Ondernemingsnummer.

  • Via deze webservice vraagt men de eigendomstoestanden van één specifiek perceel op, dit op basis van de unieke identificatiegegevens van dat perceel.

  • Via deze webservice bekomt de gebruiker de historiek van eigendomstoestanden vanuit het perspectief van een mutatiedossier. Een mutatiedossier bevat naast de dossiergegevens tevens de toestand(en) vóór de mutatie en de toestand(en) na mutatie.

  • Via deze webservice zoekt men een perceel op basis van de perceelidentificatiegegevens.

  • Via deze webservice vraagt men de historie op van een één specifieke (eigendoms)toestand van een perceel, dit op basis van de identificatiegegevens van een toestand van een perceel. Hierbij kan steeds één stap achteruit en één stap vooruit gekeken worden. Omdat elke mutatie op een perceel leidt tot een nieuwe toestand van een perceel, en een dergelijke mutaties sinds 1995 in dossiers worden geregistreerd, bevatten de individuele toestanden ook gegevens van het dossier(s) waarin de mutaties plaatsvonden.

  • Via deze webservice vraagt men de transacties op die hebben plaatsgevonden op onroerende goederen, aan de hand van opzoekcriteria. Deze transacties bevatten de onroerende goederen, de bijbehorende percelen en de met de transactie gemoeide bedragen.Per perceel worden ook de perceelentiteiten (bijvoorbeeld een gebouw of een tuin) die betrokken waren bij de transactie teruggegeven.

  • De Capakey REST Service laat aan ontwikkelaars toe om kadastrale (plan)perceelsinformatie trapsgewijs en hiërarchisch te bevragen. Zo kunnen lijsten of detailinformatie van gemeenten, kadastrale afdelingen, kadastrale secties en kadastrale (plan)percelen opgevraagd worden.