From 1 - 10 / 29
  • Actuele beschikbaarheid van Blue-bike deelfietsen aan de huurlocaties

  • Actuele waarden voor alle continue metingen

  • verzurende depositie is de aanvoer van stikstof en zwavel vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …

  • Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.

  • Aandeel van de bevolking blootgesteld aan te hoge NO2-concentratie in lucht

  • verzurende depositie is de aanvoer van stikstof en zwavel vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …verzuring tast ecosystemen aan en vermindert de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteitstikstof heeft naast verzurende ook vermestende effecten; zwavel werkt enkel verzurendde hoogste verzurende depositie vindt plaats in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburgverzurende depositie daalt met 48 % sinds 2000er is vooral een sterke afname van de zwaveldepositie

  • De indicator toont de evolutie van het bevolkingspercentage dat op een bepaald aantal dagen (mogelijk) is blootgesteld aan maximale 8-uurgemiddelde ozonconcentraties boven 120 µg/m3 (NET60ppb-max8u).

  • de NET60ppb-max8u is een Europese ozonoverschrijdingsindicator ter bescherming van de menselijke gezondheid

  • Met de dynamische webtool 'Milieudata' kan u zelf een selectie maken van de milieudata die u nodig hebt. Er zijn milieudata beschikbaar over watergebruik, afval, luchtemissies, emissies naar oppervlaktewater en energiegebruik. De data worden jaarlijks geactualiseerd en zijn beschikbaar als het totaal voor Vlaanderen, maar ook op het niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten. Sommaties worden rechtstreeks berekend in de juiste eenheden (bv. totaal broeikasgassen in CO2-equivalenten met onderverdeling in CO2-, CH4-, HFK's, N2O-, NF3-, PFK's en SF6-emissie). Bijkomende onderverdelingen voor verschillende specificaties zijn mogelijk (bv. energetische en niet-energetische CO2-emissie).

  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.