Keyword

drinkwater

21 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 21
  • Drinkfonteinen zijn oud en nieuw. In de negentiende eeuw werden ze wel vaker geplaatst op pleinen of in parken, maar meestal als waterelement van een groot ornamenteel object en vaak met een historische lading. Maar deze zijn niet altijd of niet langer echt “drinkbaar“ water... Vandaag is er opnieuw vraag naar drinkwatervoorziening: een nieuw stedelijk element of voorziening op de pleinen en in de parken. Het is een klein (stedelijk) object dat alleen staat of in rij, uitgelijnd of tegen een muur, maar niet langer als onderdeel van een sculptuur. Het is een ’urban element’ waarop men als het ware kan leunen... Een zoektocht dus naar een vormgeving die beter aansluiting vindt bij het meubilair van de stad en die ook voldoet aan eisen inzake hygiëne en gebruikscomfort. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel.

  • Deze kaart geeft een overzicht van vastgestelde beschermingszones rond grondwaterwinningen in het Vlaamse gewest. Een beschermingszone is het geografisch gebied dat overeenkomstig artikel 3.2 van decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, is afgebakend om het grondwater in een waterwingebied tegen verontreiniging te vrijwaren. De procedure om de afbakening te realiseren is vastgelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.

  • Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • Hier vind je per leveringsgebied de kwaliteitcijfers van het drinkwater en het validatieprogramma die de kwaliteit van de aangeleverde cijfers valideert.

  • De tariefpaden zijn een indicatie voor de kost per jaar voor productie en levering van 1 m³ drinkwater aan abonnees door elk waterbedrijf. De maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur worden hieruit bepaald.

  • Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie. Het moet dus veilig en gezond zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen ter hoogte van het tappunt waar het gebruikt wordt (bv. keukenkraan, kraan lavabo, douchekraan…).De waterbedrijven leveren water van drinkwaterkwaliteit, verder genoemd kraanwater.De kwaliteit van het kraanwater in Vlaanderen voldoet in heel grote mate aan de opgelegde kwaliteitseisen.Lood blijft een aandachtsparameter.

  • Web Coverage Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Directe downloadservice voor de Waterkwaliteitsdoelstellingen wateroppervlakken

  • Directe downloadservice voor de Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater zoals samengesteld voor rapportering onder de drinkwaterrichtlijn aan de Europese Commissie.

  • De waterbedrijven leverden in 2020 water aan 2 703 573 klanten zonder ondernemingsnummer, dat zijn huishoudens die beschikken over een eigen watermeter.Klanten die met betalingsmoeilijkheden kampen, kunnen een afbetalingsplan vragen bij het waterbedrijf. In 2020 werden 56 852 afbetalingsplannen aangevraagd.Bij aanhoudende betalingsmoeilijkheden kan het waterbedrijf een aanvraag tot begrenzing of afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie (LAC). Bij de advisering van deze aanvragen kan de LAC een afbetalingsplan opleggen. De Lokale Adviescommissie (LAC) legde in 2020 8 848 afbetalingsplannen op.Er werden in 2020 70 debietbegrenzingen en 0 afsluitingen uitgevoerd na een LAC-advies om redenen van wanbetaling.Het lage aantal begrenzingen en de sterke daling (tot 0) van het aantal afsluitingen werden minstens gedeeltelijk veroorzaakt door de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die de Vlaamse overheid afkondigde