From 1 - 5 / 5
  • De bezettingstabel is een afgeleid product van het GIS - bedrijventerreinen. Het geeft een overzicht van het gebruik op de bedrijventerreinen in Vlaanderen zoals gekend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De focus van de indeling van de tabel ligt op de onbebouwde gebruikspercelen bestemd volgens het gewestplan, (bijzonder) plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met uitzondering van de havengebieden (poorten). EENHEID=HECTAREN

  • De bezettingstabel is een afgeleid product van het GIS - bedrijventerreinen. Het geeft een overzicht van het gebruik op de bedrijventerreinen in Vlaanderen zoals gekend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De focus van de indeling van de tabel ligt op de onbebouwde gebruikspercelen bestemd volgens het gewestplan, (bijzonder) plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met uitzondering van de havengebieden (poorten). EENHEID=HECTAREN

  • De bezettingstabel is een afgeleid product van het GIS - bedrijventerreinen. Het geeft een overzicht van het gebruik op de bedrijventerreinen in Vlaanderen zoals gekend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De focus van de indeling van de tabel ligt op de onbebouwde gebruikspercelen bestemd volgens het gewestplan, (bijzonder) plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met uitzondering van de havengebieden (poorten). EENHEID=HECTAREN

  • Kaart met veralgemeende inkleuring van de bestemmingen naar de categorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf en infrastructuur. De ruimteboekhouding geeft het gewenst ruimtegebruik weer zoals vastgelegd in juridische bestemmingsplannen en komt niet noodzakelijk overeen met het feitelijk ruimtegebruik. Het is een veralgemeende inkleuring van de bestemmingsplannen naar de Vlaamse hoofdcategorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf, en infrastructuur (zie ook Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Codex - http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/2Planning/VCROT2H2Ruimtelijkeuitvoeringsplannen art. 2.2.3. §2). Sinds de opmaak van het gewestplan (1979) is de ruimteboekhouding (datalaag) opgemaakt voor de volgende jaren: 1980, 1990, 2001, 2006 (start ruimtelijk Structuurplan Antwerpen). Vanaf 2010 gebeurt dit jaarlijks en dit telkens op 1 januari van het kalenderjaar met de dan goedgekeurde en geldige BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringplannen (zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk). (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=ruimteboekhouding%20actueel , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=ruimteboekhouding%20actueel , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=815a2eb4-0f4f-4f64-b523-228bb65cea28 ) Wonen (WON) in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen ( zonder de openbare groene ruimten) volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0100: woongebieden 0101: woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0102: woongebieden met landelijk karakter 0104: woonpark 0105: woonuitbreidingsgebieden 0110: gemengde woon- en industriegebieden 0131: gebied voor service-residentie 0132: gebied voor stedelijke ontwikkeling 0180: reservegebieden voor woonwijken volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 01000: Zone voor Wonen 01100: Zone voor Centrumfuncties 07200: Zone voor Detailhandel 08000: Zone voor Maatschappelijke functies 09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het woongebied 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (GNV) in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0130: pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners 0200: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0210: gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart) 0300: dienstverleningsgebieden 1530: vliegveld van Deurne volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 08000: Zone voor Maatschappelijke functies 01100: Zone voor Centrumfuncties 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Recreatie (REC) in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0400: recreatiegebieden 0401: gebieden voor dagrecreatie 0402: gebieden voor verblijfrecreatie 0482: uitbreidingsgebied voor recreatie volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 02000: Zone voor Recreatie 09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het gebied voor Recreatie 04000: Zone voor Groen liggend aan gebied voor Recreatie 08000: Zone voor Maatschappelijke functies 09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het recreatiegebied 01100: Zone voor Centrumfuncties 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Groen (GRO): Bos, overig groen of reservaat en natuur (BOS, OVG en NAT): “bos” (BOS), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos; “overig groen” (OVG), ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding: “gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn, “parkgebied”, in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken; “reservaat en natuur” (NAT), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0432: oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien) 0500: parkgebieden 0600: bufferzones 0700: groengebieden 0701: natuurgebieden 0702: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0731: speelbossen of speelweiden 0732: bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten) 0810: bosgebieden met ecologisch belang 1041: industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven; geen uitbreiding mogelijk) volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 03000: Zone voor Natuur 04000: Zone voor Groen gelegen in gebieden voor Wonen en Gemeenschapsvoorziening 05000: Zone voor Bos Sommige Zones voor Groen behoren niet tot de categorie Groen: gelegen aan Bedrijvigheid en Recreatie Landbouw (LDB) in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0900: agrarische gebieden 0901: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0910: agrarische gebieden met ecologisch belang 0916: bouwvrij agrarisch gebied volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 06000: Zone voor Landbouw 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Bedrijvigheid (BED) in hoofdzaak juridisch bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0301: gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven 1000: industriegebieden 1030: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking) 1100: ambachtelijke bedrijven en kmo's 1112: gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren 1181: reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 07000: Zone voor Bedrijf 07100: Zone voor Kantoor 07200: Zone voor Detailhandel 04000: Zone voor Groen gerelateerd aan Bedrijvigheid 01100: Zone voor Centrumfuncties 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Lijninfrastructuur (LNI) in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 1400: militaire gebieden 1500: bestaande autosnelwegen 1504: bestaande waterwegen volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 11300: Zone voor Water 09000: Zone voor Publiek Domein (allen grote infrastructuur, niet de kleine die zijn bij de andere categorieën) Ontginning en waterwinning (OWA) in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: Zijn er niet volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 08000: Zone voor Maatschappelijke functie

  • Kaart met veralgemeende inkleuring van de bestemmingen naar de categorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf en infrastructuur. De ruimteboekhouding geeft het gewenst ruimtegebruik weer zoals vastgelegd in juridische bestemmingsplannen en komt niet noodzakelijk overeen met het feitelijk ruimtegebruik. Het is een veralgemeende inkleuring van de bestemmingsplannen naar de Vlaamse hoofdcategorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf, en infrastructuur (zie ook Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Codex - http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/2Planning/VCROT2H2Ruimtelijkeuitvoeringsplannen art. 2.2.3. §2). Sinds de opmaak van het gewestplan (1979) is de ruimteboekhouding (datalaag) opgemaakt voor de volgende jaren: 1980, 1990, 2001, 2006 (start ruimtelijk Structuurplan Antwerpen). Vanaf 2010 gebeurt dit jaarlijks en dit telkens op 1 januari van het kalenderjaar met de dan goedgekeurde en geldige BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringplannen (zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk). (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=ruimteboekhouding%20actueel , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=ruimteboekhouding%20actueel , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=815a2eb4-0f4f-4f64-b523-228bb65cea28 ) Door de jaren heen zijn er geen opmerkelijke verschillen, na 2006 is er mede door 4 gewestelijke GRUP’s , een aanzienlijk vermindering van groen en een vermeerdering van bedrijvigheid en infrastructuur (GRUP OOSTERWEELVERBINDING, GRUP AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN, GRUP-SPOORWEGINFRASTRUCTUUR EN NATUURPARK OUDE LANDEN, GRUP AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED ANTWERPEN) Wonen (WON) in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen ( zonder de openbare groene ruimten) volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0100: woongebieden 0101: woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 0102: woongebieden met landelijk karakter 0104: woonpark 0105: woonuitbreidingsgebieden 0110: gemengde woon- en industriegebieden 0131: gebied voor service-residentie 0132: gebied voor stedelijke ontwikkeling 0180: reservegebieden voor woonwijken volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 01000: Zone voor Wonen 01100: Zone voor Centrumfuncties 07200: Zone voor Detailhandel 08000: Zone voor Maatschappelijke functies 09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het woongebied 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (GNV) in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0130: pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners 0200: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 0210: gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart) 0300: dienstverleningsgebieden 1530: vliegveld van Deurne volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 08000: Zone voor Maatschappelijke functies 01100: Zone voor Centrumfuncties 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Recreatie (REC) in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0400: recreatiegebieden 0401: gebieden voor dagrecreatie 0402: gebieden voor verblijfrecreatie 0482: uitbreidingsgebied voor recreatie volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 02000: Zone voor Recreatie 09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het gebied voor Recreatie 04000: Zone voor Groen liggend aan gebied voor Recreatie 08000: Zone voor Maatschappelijke functies 09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het recreatiegebied 01100: Zone voor Centrumfuncties 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Groen (GRO): Bos, overig groen of reservaat en natuur (BOS, OVG en NAT): “bos” (BOS), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos; “overig groen” (OVG), ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding: “gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn, “parkgebied”, in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken; “reservaat en natuur” (NAT), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0432: oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien) 0500: parkgebieden 0600: bufferzones 0700: groengebieden 0701: natuurgebieden 0702: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0731: speelbossen of speelweiden 0732: bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten) 0810: bosgebieden met ecologisch belang 1041: industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven; geen uitbreiding mogelijk) volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 03000: Zone voor Natuur 04000: Zone voor Groen in gebieden voor Wonen en Gemeenschapsvoorziening 05000: Zone voor Bos Sommige Zones voor Groen behoren niet tot de categorie Groen: gelegen aan Bedrijvigheid en Recreatie Landbouw (LDB) in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0900: agrarische gebieden 0901: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0910: agrarische gebieden met ecologisch belang 0916: bouwvrij agrarisch gebied volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 06000: Zone voor Landbouw 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Bedrijvigheid (BED) in hoofdzaak juridisch bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 0301: gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven 1000: industriegebieden 1030: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking) 1100: ambachtelijke bedrijven en kmo's 1112: gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren 1181: reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 07000: Zone voor Bedrijf 07100: Zone voor Kantoor 07200: Zone voor Detailhandel 04000: Zone voor Groen gerelateerd aan Bedrijvigheid 01100: Zone voor Centrumfuncties 99XXYY: Zone voor Gemengde functies Lijninfrastructuur (LNI) in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: 1400: militaire gebieden 1500: bestaande autosnelwegen 1504: bestaande waterwegen volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 11300: Zone voor Water 09000: Zone voor Publiek Domein (allen grote infrastructuur, niet de kleine die zijn bij de andere categorieën) Ontginning en waterwinning (OWA) in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen: Zijn er niet volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen: 08000: Zone voor Maatschappelijke functie