From 1 - 10 / 12
  • Web Coverage Service met data aangaande bodemgebruik en bodembedekking (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Web Map Service met data aangaande bodemgebruik en bodembedekking

  • De kaart bevat de geplande en gerealiseerde ontsnipperingsprojecten ter hoogte van (gewest-)wegen in Vlaanderen. Dergelijke projecten bieden een antwoord op versnippering door weginfrastructuur. Leefgebieden en migratieroutes van inheemse fauna worden opnieuw met elkaar verbonden door ontsnipperende maatregelen. Deze kunnen heel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld onder de vorm van ecoducten, maar ook minder opvallend, zoals ecoduikers of ecotunnels met een begeleidend raster.De Vlaamse overheid werkt sinds september 2020 voor dergelijke projecten met een onderbouwd meerjarenprogramma, namelijk het ‘Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) – deel I (Wegen)’. Het legt de samenwerking vast tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Omgeving (DOMG) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voor de financiering en uitvoering van ontsnipperingsprojecten. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) levert wetenschappelijke ondersteuning.

  • Deze laag bevat dienstenzones (autosnelwegparkings), P&R, Hoppinpunten en carpoolparkings gelegen langs gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen. Deze parkeerterreinen worden aangeduid door veelhoekige meetkundige figuren (polygonen) waarbinnen de (parkeer)infrastructuur, exploitatievormen en natuurelementen gelegen zijn.

  • Deze laag bevat de verschillende soorten parkeerplaatsen die gelegen op dienstenzones (autosnelwegparkings), P&R, Hoppinpunten en carpoolparkings gelegen langs gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen. Hierbij worden o.a. bus, fiets, motorfiets, personenvervoer, vrachtwagens en mobilhomes weergegeven.

  • <p>Deze GIS laag bevat de verschillende wegen die zich in het gebied van North Sea Port bevinden. Tevens zijn hierin volgende attributen opgenomen:</p><p>- beheerder van de weg</p><p>- indeling (apart fietspad of weg)</p><p>- verkeersbelasting (<span style="font-size: 12.495px;">erftoegangsweg: lage verkeersbelasting, </span><span style="font-family: inherit; font-size: 0.833rem;">doorgaande weg: gemiddelde verkeersbelasting, verzamelweg: hoge verkeersbelasting)</span></p><p>- prioriteit (gewenst, noodzakelijk, onontbeerlijk) -&gt; dit geeft aan met welke prioriteit onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden</p>

  • <p>Deze GIS datalaag (GBK_straten) bevat voor het grondgebied van Gent alle straten. De GBK_straten laag wordt automatisch aangemaakt uit de GBK_wegsegmenten (Deze laatste laag wordt beheerd door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen).</p>

  • <p>Deze GIS datalaag (GBK_wegsegmenten) is een lijnenbestand die de lijnstukken tussen wegkruisingen verbindt. Wegsegmenten (of wegverbindingen) met dezelfde CRAB code vormen samen een straatas (zie dataset Straten Gent).</p>

  • <p>Het wegeninformatiesysteem (WIS) geeft een zicht op de bestemming en de gebruikte materialen op het openbaar domein van de Stad Gent.</p><p><br/></p><p>Bestemmingen in het WIS:</p><ul><li>Rijweg</li><li>Parkeerstrook</li><li>Fietspad</li><li>Voetpad</li><li>Bermen</li><li>Andere</li><li>Fietspad-voetpad</li><li>Oprit</li><li>Groenvoorziening, plantsoenen</li></ul><p><br/></p><p>Materiaalsoorten in het WIS:</p><ul><li>KWS</li><li>Materiaal beton</li><li>Betontegels</li><li>Betondallen</li><li>Betonstenen</li><li>Ineengrijpende betonstenen</li><li>Halfharde verharding</li><li>Natuursteendallen</li><li>Natuursteentegels</li><li>Natuursteen kasseien</li><li>Natuursteen mozaïek</li><li>Natuursteen platienen</li><li>Sierverharding betonprodukt</li><li>Andere materialen</li><li>Onverhard</li><li>Overlaging</li><li>Gebakken klinkers</li><li>Materiaal natuursteen</li><li>Blindengeleidetegels</li><li>Grasdallen</li></ul><div><br/></div>

  • <p>Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende wegverkeer volgens RL 2002/49/EG. <b>Het referentiejaar van deze data is 2016.</b></p><p><br/>Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddelde geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. </p><p>Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.</p>