From 1 - 8 / 8
  • Stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. Stikstofmonoxide (NO) wordt in de atmosfeer omgezet tot stikstofdioxide (NO2).

  • PM10-stofdeeltjes zijn kleiner dan 10 µm (= 0,01 mm). Er zijn veel verschillende deeltjes qua grootte en samenstelling. Stofdeeltjes worden ofwel rechtstreeks uitgestoten (primair stof) ofwel ontstaan ze in de atmosfeer (secundair stof).

  • Vluchtige organische stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van gasvormige stoffen die vooral uit koolstof- en waterstofatomen bestaan. Bekijk hier de evolutie en het jaargemiddelde per locatie.

  • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de relatieve uitstoot van de de zware metalen arseen, cadmium, kwik, lood en nikkel in Vlaanderen t.o.v. 2000

  • Ultrafijn stof (UFP) zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 100 nm. De VMM meet UFP-deeltjes van 10 tot 100 nm.Ongeveer 90% van het aantal deeltjes in de lucht zijn ultrafijne stofdeeltjesIn een stedelijke omgeving is verkeer de belangrijkste bron van ultrafijn stof, maar ook de industrie en huishoudens (gebouwenverwarming) dragen bij tot de uitstoot van UFPDoor hun zeer kleine afmeting kan ultrafijn stof diep doordringen in de longen, in de bloedstroom terechtkomen en schadelijke effecten elders in het lichaam veroorzaken

  • de concentratie aan de zware metalen arseen (As), cadmium (Cd), lood (Pb) en nikkel (Ni)werd gemeten in fijn stof (PM10-fractie)

  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

  • Meetgegevens voor ozon in de omgevingslucht (overschrijdingen). In de tabel wordt er per meetstation het aantal dagen weergegeven waarop de hoogste 8-uurgemiddelde ozon concentratie van een dag hoger was dan 120 µg/m3.