From 1 - 2 / 2
  • Het Windplan is het resultaat van een wetenschappelijke studie naar de mogelijkheden van windenergie in Vlaanderen. Enerzijds is het windaanbod in Vlaanderen berekend en anderzijds is het ruimtelijk potentieel - volgens de richtlijnen van ministeriële omzendbrief EME 2000.01 - afgebakend. In tegenstelling tot het windaanbod is het ruimtelijk potentieel een "momentopname" omdat de zones zijn afgebakend t.o.v. evoluerende brongegevens nl. het gewestplan, de beschermende monumenten en landschappen en lokale uitvoeringsplannen niet zijn meegenomen in de analyse. Dit Windplan is dus slechts een hulpmiddel en zeer indicatieve aanzet bij het bepalen van de mogelijke vergunbaarheid van windturbines. Lokale elementen zoals de nog in ontwikkeling zijnde ecologische netwerken, de voorschriften in bijzondere plannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, alsook toekomstige ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening, kunnen de vergunbaarheid beïnvloeden. De luchtverkeersgebieden spelen ook een belangrijke rol bij inplanting van windturbines daarom moet steeds met de betreffende diensten contact opgenomen worden.