Creation year

1998

106 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 106
  • De numerieke reeksen van de analoge (op papier gepubliceerde) Topografische Kaarten van het NGI zijn opgemaakt volgens roosters met rechthoekige mazen die onderling geografisch op elkaar passen. De verschillende hiërarchische niveaus van indelingen in kaartbladen (1/1 of volledig kaartblad, 1/4-kaartblad, 1/8-kaartblad en 1/16 kaartblad) zijn in de dataset 'Kaartbladversnijdingen NGI, numerieke reeks' opgenomen.Het gaat om regelmatige kaartbladenrasters, evenwijdig aan het Belgische Lambert 72-coördinatenstelsel georienteerd, gelegen in Vlaanderen en Brussel. De oorsprong ligt op Belgische Lambert 72-coördinaat (2000.00 m, 138000.00 m).- De volledige of 1/1-kaartbladen meten 32 km in x-richting en 20 km in y-richting (640 km²) en zijn gebruikt voor de uitgave van de numerieke reeks van de 1 : 50 000 Topografische kaarten van het NGI (vandaar ook de benaming 1 : 50 000-kaartbladen).- De 1/4-kaartbladen of kwart-kaartbladen meten 16 km x 10 km (160 km²). Deze uitsneden worden gebruikt voor de uitgave van de numerieke reeks van de 1 : 20 000 topografische kaarten.- De 1/8-kaartbladen meten 8 km x 10 km.- De 1/16-kaartbladen meten 8 km x 5 km (40 km²). De numerieke reeks van de 1 : 10 000 Topografische kaarten hanteren deze uitsneden.

  • De boskartering 2000 is een geactualiseerde versie van de boskartering 1990. Zij is de geometrische referentielaag bij het Agentschap voor Natuur en Bos waarbinnen andere thematische lagen met betrekking tot bossen worden ingepast.De doorgevoerde actualisatie bestond uit:1. het opnemen van nieuwe bossen of het verwijderen van verdwenen bossen,2. het indelen van de bossen volgens de nieuwe bosklassificatie,3. het corrigeren van de geometrie waar nodig.De actualisatie werd uitgevoerd door het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen samen met het Agentschap voor Natuur en Bos. De beschrijvende informatie uit de boskartering 1990 (boomsoort, ontwikkelingsfase, sluitingsgraad en bedrijfsvorm) werd behouden.De boskartering kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.

  • Het routesysteem bevat de Vlaamse Gewestwegen (inclusief op- en afritten van de autowegen). Het systeem is opgebouwd in Arc/Info op basis van het thema straten uit het skeletbestand streetnet97 van TeleAtlas.

  • Ligging van alle landbouwbedrijfszetels in 1994 in het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg, op het terrein waargenomen

  • Kartering van de ruimtelijke structuur van Vlaanderen op basis van : de openheid/geslotenheidsgraad, de aard van de visuele schermen en de schaligheid. Per regio ( dezelfde als voor de verwante dataset 'Gegeneraliseerde bodemkart 1/50.000' ) wordt een beschrijving gegeven met aandacht voor historische aspecten.

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg

  • Basiskaart met gebruikspercelen, wegen, waterlopen, bermen,... en gekoppelde informatie van het gebied Hemelrijk, onderdeel van het landinrichtingsproject Noordoost - Limburg