From 1 - 1 / 1
  • PAK’s is de verzamelnaam voor polycyclische aromatische koolwaterstoffenhier bespreken we de som van vier kankerverwekkende PAK’s (indicator-PAK’s of EMEP-PAK’s), namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen