From 1 - 3 / 3
  • de hoeveelheid benzo(a)pyreen (BaP), de best gekende en meest kankerverwekkende van de PAK's, in neervallend stof (depositie) wordt gebruikt als maatstaf voor het effect van alle PAK’s samen

  • dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) zijn chemisch verwante, schadelijke stoffen die zich in de lucht binden aan stofdeeltjes, waarna deze kunnen neervallen op de bodem en op voedingsgewassen

  • De Europese grens- en streefwaarden gelden voor een jaargemiddelde concentratie. De toetsing aan grens- en streefwaarden en de rapportering van overschrijdingen gebeurt op het einde van een kalenderjaar. Op andere tijdstippen berekenen we het gemiddelde van de voorbije 365 dagen en voeren we een indicatieve toetsing uit.