From 1 - 6 / 6
  • Web Map Service met data over de zorgzones van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

  • Web Map Service met statistische data uit de zorgatlas van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

  • De zorgregioindeling Beschut Wonen deelt het gebied van het Vlaamse Gewest op in 43 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

  • De indeling van het Vlaamse Gewest in zorgregio's is bepaald in het zorgregiodecreet (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011102&param=inhoud&AID=1101198). De indeling bestaat uit meerdere niveau's met een hiërarchische structuur die gebaseerd is op natuurlijke invloedssferen. De niveau’s zijn het regionaalstedelijk, het kleinstedelijk, subniveau 1 en subniveau 2 waarbij het regionaalstedelijk en het kleinstedelijk primeren. Subniveau 1 en subniveau 2 zijn een onderverdeling van het kleinstedelijk niveau in kleinere eenheden op basis van het aantal inwoners en/of de oppervlakte.

  • De zorgregioindeling Beschut Wonen deelt het gebied van het Vlaamse Gewest op in 43 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

  • Een huisartsenzone is een aaneengesloten geografisch gebied van één of meerdere (delen van) gemeenten, dat het werkgebied van een huisartsenkring vormt.De benamingen en indeling van Vlaanderen in huisartsenzones wordt vastgesteld door de bevoegde Vlaamse Minister, in uitvoering van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, en het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen.Een huisartsenkring is een vereniging die huisartsen groepeert, die binnen een huisartsenzone hun beroepsactiviteiten uitoefenen.Deze versie van de dataset heeft betrekking op het Ministrieel besluit van 20/07/2015 betreffende de huisartsenzones, gewijzigd door het Ministerieel besluit van 12/12/2016 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones.