From 1 - 5 / 5
  • De bezettingstabel is een afgeleid product van het GIS - bedrijventerreinen. Het geeft een overzicht van het gebruik op de bedrijventerreinen in Vlaanderen zoals gekend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De focus van de indeling van de tabel ligt op de onbebouwde gebruikspercelen bestemd volgens het gewestplan, (bijzonder) plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met uitzondering van de havengebieden (poorten). EENHEID=HECTAREN

  • De bezettingstabel is een afgeleid product van het GIS - bedrijventerreinen. Het geeft een overzicht van het gebruik op de bedrijventerreinen in Vlaanderen zoals gekend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De focus van de indeling van de tabel ligt op de onbebouwde gebruikspercelen bestemd volgens het gewestplan, (bijzonder) plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met uitzondering van de havengebieden (poorten). EENHEID=HECTAREN

  • De bezettingstabel is een afgeleid product van het GIS - bedrijventerreinen. Het geeft een overzicht van het gebruik op de bedrijventerreinen in Vlaanderen zoals gekend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De focus van de indeling van de tabel ligt op de onbebouwde gebruikspercelen bestemd volgens het gewestplan, (bijzonder) plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met uitzondering van de havengebieden (poorten). EENHEID=HECTAREN

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Kaart met veralgemeende inkleuring van de bestemmingen naar de categorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf en infrastructuur.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>De ruimteboekhouding geeft het gewenst ruimtegebruik weer </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>zoals vastgelegd in juridische bestemmingsplannen en komt niet noodzakelijk overeen met het feitelijk ruimtegebruik. Het is een </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>veralgemeende inkleuring van de bestemmingsplannen naar de Vlaamse hoofdcategorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf, en infrastructuur (zie ook Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening </SPAN></SPAN><A href="http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/2Planning/VCROT2H2Ruimtelijkeuitvoeringsplannen"><SPAN><SPAN>Codex</SPAN></SPAN><SPAN /><SPAN /></A><SPAN /><SPAN>art. 2.2.3. §2). Sinds de opmaak van het gewestplan (1979) is de ruimteboekhouding (datalaag) opgemaakt voor de volgende jaren: 1980, 1990, 2001, 2006 (start ruimtelijk Structuurplan Antwerpen). Vanaf 2010 gebeurt dit jaarlijks en dit telkens op 1 januari van het kalenderjaar met de dan goedgekeurde en geldige BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringplannen (zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk). </SPAN><SPAN><SPAN>(zie ook </SPAN></SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=ruimteboekhouding%20actueel"><SPAN><SPAN>geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>, </SPAN></SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=ruimteboekhouding%20actueel"><SPAN><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>,</SPAN></SPAN><SPAN /><SPAN>becijferd in </SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=815a2eb4-0f4f-4f64-b523-228bb65cea28"><SPAN><SPAN>stad in cijfers</SPAN></SPAN></A><SPAN>)</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Wonen (WON)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (</SPAN><SPAN>zonder de </SPAN><SPAN>openbare groene ruimten)</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0100: woongebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0101: woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0102: woongebieden met landelijk karakter</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0104: woonpark</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0105: woonuitbreidingsgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0110: gemengde woon- en industriegebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0131: gebied voor service-residentie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0132: gebied voor stedelijke ontwikkeling</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0180: reservegebieden voor woonwijken</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01000: Zone voor Wonen</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07200: Zone voor Detailhandel</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het woongebied</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (GNV)</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater</SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0130: pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0200: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0210: gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0300: dienstverleningsgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1530: vliegveld van Deurne</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></P><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Recreatie (REC)</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie</SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0400: recreatiegebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0401: gebieden voor dagrecreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0402: gebieden voor verblijfrecreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0482: uitbreidingsgebied voor recreatie</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P></LI></UL><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>02000: Zone voor Recreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het gebied voor Recreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>04000: Zone voor Groen liggend aan gebied voor Recreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het recreatiegebied</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Groen (GRO): Bos, overig groen of reservaat en natuur (BOS, OVG en NAT):</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>“bos” (BOS), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos;</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>“overig groen” (OVG), ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:1 0 1 0;"><SPAN><SPAN>“gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn,</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:1 0 1 0;"><SPAN><SPAN>“parkgebied”, in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken;</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>“reservaat en natuur” (NAT), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0432: oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0500: parkgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0600: bufferzones</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0700: groengebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0701: natuurgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0702: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0731: speelbossen of speelweiden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0732: bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0810: bosgebieden met ecologisch belang</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1041: industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven; geen uitbreiding mogelijk)</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>03000: Zone voor Natuur</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>04000: Zone voor Groen gelegen in gebieden voor Wonen en Gemeenschapsvoorziening</SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>05000: Zone voor Bos</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Sommige Zones voor Groen behoren niet tot de categorie Groen: gelegen aan Bedrijvigheid</SPAN><SPAN>en </SPAN><SPAN>Recreatie</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Landbouw (LDB)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven</SPAN></P><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0900: agrarische gebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0901: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0910: agrarische gebieden met ecologisch belang</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0916: bouwvrij agrarisch gebied</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>06000: Zone voor Landbouw</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Bedrijvigheid (BED)</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0301: gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1000: industriegebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1030: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1100: ambachtelijke bedrijven en kmo's</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1112: gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1181: reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07000: Zone voor Bedrijf</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07100: Zone voor Kantoor</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07200: Zone voor Detailhandel</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>04000: Zone voor Groen gerelateerd aan Bedrijvigheid</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Lijninfrastructuur (LNI)</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden</SPAN></P><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1400: militaire gebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1500: bestaande autosnelwegen</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1504: bestaande waterwegen</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>11300: Zone voor Water</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein (allen grote infrastructuur, niet de kleine die zijn bij de andere categorieën)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Ontginning en waterwinning (OWA)</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken</SPAN></P><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Zijn er niet</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functie</SPAN></P></LI></UL></LI></UL></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Kaart met veralgemeende inkleuring van de bestemmingen naar de categorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf en infrastructuur.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>De ruimteboekhouding geeft het gewenst ruimtegebruik weer </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>zoals vastgelegd in juridische bestemmingsplannen en komt niet noodzakelijk overeen met het feitelijk ruimtegebruik. Het is een </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>veralgemeende inkleuring van de bestemmingsplannen naar de Vlaamse hoofdcategorieën: wonen, gemeenschap, recreatie, groen, landbouw, bedrijf, en infrastructuur (zie ook Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening </SPAN></SPAN><A href="http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/2Planning/VCROT2H2Ruimtelijkeuitvoeringsplannen"><SPAN>Codex</SPAN><SPAN /></A><SPAN /><SPAN>art. 2.2.3. §2). Sinds de opmaak van het gewestplan (1979) is de ruimteboekhouding (datalaag) opgemaakt voor de volgende jaren: 1980, 1990, 2001, 2006 (start ruimtelijk Structuurplan Antwerpen). Vanaf 2010 gebeurt dit jaarlijks en dit telkens op 1 januari van het kalenderjaar met de dan goedgekeurde en geldige BPA’s en Ruimtelijke Uitvoeringplannen (zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk). </SPAN><SPAN><SPAN>(zie ook </SPAN></SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=ruimteboekhouding%20actueel"><SPAN><SPAN>geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>, </SPAN></SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=ruimteboekhouding%20actueel"><SPAN><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>,</SPAN></SPAN><SPAN /><SPAN>becijferd in </SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=815a2eb4-0f4f-4f64-b523-228bb65cea28"><SPAN><SPAN>stad in cijfers</SPAN></SPAN></A><SPAN>)</SPAN></P><P><SPAN>Door de jaren heen zijn er geen opmerkelijke verschillen, na 2006 is er mede door 4 gewestelijke GRUP’s , een aanzienlijk vermindering van groen en een vermeerdering van bedrijvigheid en infrastructuur (GRUP OOSTERWEELVERBINDING, GRUP AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN, GRUP-SPOORWEGINFRASTRUCTUUR EN NATUURPARK OUDE LANDEN, GRUP AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED ANTWERPEN)</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Wonen (WON)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (</SPAN><SPAN>zonder de </SPAN><SPAN>openbare groene ruimten)</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0100: woongebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0101: woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0102: woongebieden met landelijk karakter</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0104: woonpark</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0105: woonuitbreidingsgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0110: gemengde woon- en industriegebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0131: gebied voor service-residentie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0132: gebied voor stedelijke ontwikkeling</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0180: reservegebieden voor woonwijken</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01000: Zone voor Wonen</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07200: Zone voor Detailhandel</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het woongebied</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 96;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (GNV)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater</SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0130: pleisterplaats voor nomaden of woonwagenbewoners</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0200: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0210: gemengd gemeenschapsvoorzienings- en dienstverleningsgebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0300: dienstverleningsgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1530: vliegveld van Deurne</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Recreatie (REC)</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie</SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0400: recreatiegebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0401: gebieden voor dagrecreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0402: gebieden voor verblijfrecreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0482: uitbreidingsgebied voor recreatie</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P></LI></UL><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>02000: Zone voor Recreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het gebied voor Recreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>04000: Zone voor Groen liggend aan gebied voor Recreatie</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functies</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein liggend in het recreatiegebied</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P /><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Groen (GRO): Bos, overig groen of reservaat en natuur (BOS, OVG en NAT):</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>“bos” (BOS), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos;</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>“overig groen” (OVG), ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:1 0 1 0;"><SPAN><SPAN>“gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn,</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:1 0 1 0;"><SPAN><SPAN>“parkgebied”, in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken;</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>“reservaat en natuur” (NAT), in hoofdzaak juridisch bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0432: oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0500: parkgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0600: bufferzones</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0700: groengebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0701: natuurgebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0702: natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0731: speelbossen of speelweiden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0732: bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0810: bosgebieden met ecologisch belang</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1041: industriegebied met nabestemming natuurgebied (bestaande bedrijven; geen uitbreiding mogelijk)</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>03000: Zone voor Natuur</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>04000: Zone voor Groen in gebieden voor Wonen en Gemeenschapsvoorziening</SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>05000: Zone voor Bos</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Sommige Zones voor Groen behoren niet tot de categorie Groen: gelegen aan Bedrijvigheid</SPAN><SPAN>en </SPAN><SPAN>Recreatie</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Landbouw (LDB)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor beroepslandbouw en inplanting van agrarische bedrijven</SPAN></P><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0900: agrarische gebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0901: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0910: agrarische gebieden met ecologisch belang</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0916: bouwvrij agrarisch gebied</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>06000: Zone voor Landbouw</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P /><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;"><SPAN>Bedrijvigheid (BED)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>0301: gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1000: industriegebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1030: bijzondere industriegebieden (afvalverwerking)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1100: ambachtelijke bedrijven en kmo's</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1112: gebied voor kleine niet-hinderlijke bedrijven en kantoren</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1181: reservegebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07000: Zone voor Bedrijf</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07100: Zone voor Kantoor</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>07200: Zone voor Detailhandel</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>04000: Zone voor Groen gerelateerd aan Bedrijvigheid</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>01100: Zone voor Centrumfuncties</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>99XXYY: Zone voor Gemengde functies</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Lijninfrastructuur (LNI)</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden</SPAN></P><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1400: militaire gebieden</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1500: bestaande autosnelwegen</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>1504: bestaande waterwegen</SPAN></SPAN></P><P /></LI></UL></LI></UL><P STYLE="margin:0 48 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>11300: Zone voor Water</SPAN></SPAN></P></LI></UL><P STYLE="margin:0 96 0 0;"><SPAN><SPAN>09000: Zone voor Publiek Domein (allen grote infrastructuur, niet de kleine die zijn bij de andere categorieën)</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Ontginning en waterwinning (OWA)</SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>in hoofdzaak juridisch bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening, voor de ontginning van delfstoffen, voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken</SPAN></P><P /></LI><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>volgens Gewestplan codes en hoofdbestemming gelden in Antwerpen:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Zijn er niet</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>volgens BPA RUP kunnen volgende codes en bestemmingen:</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>08000: Zone voor Maatschappelijke functie</SPAN></P></LI></UL></LI></UL><P><SPAN /><SPAN /></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>