From 1 - 10 / 31
  • Onder het thema Getij vind je informatie over het getij in Vlaanderen. Zowel de Kust als het tijgebied van de Schelde zijn onderhevig aan het spel van eb en vloed. Bij elk hoogwater rolt tijdens de vloedfase een enorme watermassa vanaf de Scheldemonding (Vlissingen, Nederland) de Schelde binnen. Pas in Gent, bij de kunstwerken van Merelbeke en Zwijnaarde, wordt het water gestopt. Tijdens eb zakt het waterpeil opnieuw. Op de gegroepeerde tijgrafieken kan je het verloop van het getij doorheen het tijgebied volgen aan de hand van de recentste metingen.

  • Actuele beschikbaarheid van Blue-bike deelfietsen aan de huurlocaties

  • Actuele waarden voor alle continue metingen

  • Meetreeksen waterstand

  • verzurende depositie is de aanvoer van stikstof en zwavel vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …

  • Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.

  • Aandeel van de bevolking blootgesteld aan te hoge NO2-concentratie in lucht

  • verzurende depositie is de aanvoer van stikstof en zwavel vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …verzuring tast ecosystemen aan en vermindert de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteitstikstof heeft naast verzurende ook vermestende effecten; zwavel werkt enkel verzurendde hoogste verzurende depositie vindt plaats in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburgverzurende depositie daalt met 48 % sinds 2000er is vooral een sterke afname van de zwaveldepositie

  • De indicator toont de evolutie van het bevolkingspercentage dat op een bepaald aantal dagen (mogelijk) is blootgesteld aan maximale 8-uurgemiddelde ozonconcentraties boven 120 µg/m3 (NET60ppb-max8u).

  • de NET60ppb-max8u is een Europese ozonoverschrijdingsindicator ter bescherming van de menselijke gezondheid