From 1 - 10 / 52
  • Hier vind je per leveringsgebied de kwaliteitcijfers van het drinkwater en het validatieprogramma die de kwaliteit van de aangeleverde cijfers valideert.

  • Basisgegevens van bedrijven op bedrijventerreinen met koppelvelden (NrPerceel en NrBedrijventerrein) naar de GIS-bestanden Bedrijventerreinperceel en Bedrijventerrein downloadbaar via de downloadtoepassing van Digitaal Vlaanderen (https://download.vlaanderen.be/Catalogus?q=bedrijventerrein)Meer info via de VLAIO website: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/dataset-bedrijventerreinen/wat-is-de-dataset-bedrijventerreinen

  • Hoeveel van de voorziene riolering is al gerealiseerd in jouw gemeente? En van hoeveel inwoners wordt het afvalwater afgevoerd en gezuiverd?

  • stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. Stikstofmonoxide (NO) wordt in de atmosfeer omgezet tot stikstofdioxide (NO2).

  • Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatzones en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg.Deze indicator gaat na in hoeverre de jaargemiddelde temperatuur in België wijzigt, en toetst het verloop van deze temperatuur ook af aan de evoluties binnen Europa en mondiaal.

  • Stikstofdepositie (of vermestende depositie) omvat de droge en natte depositie van stikstofhoudende verbindingen op de bodem. Depositie is het resultaat van grensoverschrijdende luchtverontreiniging, waar zowel Vlaamse als buitenlandse emissiebronnen toe bijdragen.

  • Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatgordels en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg. En doordat de meeste broeikasgassen erg lang aanwezig blijven in de atmosfeer, zal de temperatuur op aarde zelfs nog blijven stijgen lange tijd na stabilisatie van de concentratie van broeikasgassen. Maar hoe lager het niveau waarop de concentraties gestabiliseerd worden, hoe lager de totale temperatuurstijging uiteindelijk zal zijn.De oplopende atmosferische concentratie van broeikasgassen in de 20ste en het begin van de 21ste eeuw wijst het IPCC met meer dan 95 % zekerheid in hoofdzaak toe aan menselijke activiteiten zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, landbouw en wijzigingen in landgebruik (bv. ontbossing). En ook al worden de meeste broeikasgassen uitgestoten in het noordelijk halfrond, toch is de concentratie van broeikasgassen overal in de wereld nagenoeg gelijk. Dit komt doordat hun verblijftijd in de atmosfeer voldoende lang is om tot een homogene vermenging te komen.Deze indicator volgt de evolutie van concentratie aan broeikasgassen in de mondiale atmosfeer.

  • Een gezin in Vlaanderen bestaat in 2020 gemiddeld uit 2,3 personen. Dit gemiddeld gezin heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik van 73 m³ per jaar of 87 liter per persoon per dag.Via de data kom je te weten: het gemiddelde gebruik, de hoeveelheid kraanwaterverbruik over Vlaanderen en de gewesten en ten slotte de cijfers van het gemiddelde kraanwaterverbruik in jouw gemeente.

  • Klimaatverandering is nu een van de grootste mondiale risico’s voor mens en maatschappij. Ook in Vlaanderen verandert het klimaat. Eenvoudig uitgedrukt zal dit in onze regio zorgen voor ‘drogere zomers, nattere winters, meer hittegolven en een stijgend zeeniveau’. We zullen ons moeten aanpassen aan deze verandering en we zullen oplossingen moeten bedenken om hiermee om te gaan. Dat betekent inzetten op klimaatadaptatie.

  • Hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze waterlopen? In dit thema bespreken we de resultaten van de verschillende meetnetten en de lozingen in oppervlaktewater. Zo krijg je een algemeen beeld van de waterkwaliteit.