From 1 - 4 / 4
  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.Het aandeel van de bedrijven in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar oppervlaktewater is beperkt.Zowel de bruto- als de netto-emissies van stikstof en fosfor door bedrijven zijn gedaald, maar de laatste jaren zet die daling zich nog amper door.Binnen de bedrijfslozingen heeft handel & diensten het grootste aandeel in de bruto-emissies van stikstof en fosfor. Chemie heeft het grootste aandeel in de netto-emissies.

  • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de netto-emissies van zuurstofbindende stoffen door huishoudens in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010

  • Nadat organische stoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen, worden ze afgebroken. Bij dat proces wordt zuurstof aan het water onttrokken. Voldoende opgeloste zuurstof in het water is een belangrijke voorwaarde voor een divers ecosysteem.Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen.De netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater door huishoudens en bedrijven zijn sterk gedaald.Huishoudens hebben het grootste aandeel in de netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater.

  • De indicator geeft per sector de vuilvrachten CZV (chemisch zuurstofverbruik), N (stikstof) en P (fosfor) weer die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. Waar relevant wordt dus rekening gehouden met een gedeeltelijke zuivering van lozingen op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel de netto-emissie genoemd