From 1 - 7 / 7
  • Stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. Stikstofmonoxide (NO) wordt in de atmosfeer omgezet tot stikstofdioxide (NO2).

  • Ultrafijn stof (UFP) zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 100 nm. De VMM meet UFP-deeltjes van 10 tot 100 nm.Ongeveer 90% van het aantal deeltjes in de lucht zijn ultrafijne stofdeeltjesIn een stedelijke omgeving is verkeer de belangrijkste bron van ultrafijn stof, maar ook de industrie en huishoudens (gebouwenverwarming) dragen bij tot de uitstoot van UFPDoor hun zeer kleine afmeting kan ultrafijn stof diep doordringen in de longen, in de bloedstroom terechtkomen en schadelijke effecten elders in het lichaam veroorzaken

  • de concentratie aan de zware metalen arseen (As), cadmium (Cd), lood (Pb) en nikkel (Ni)werd gemeten in fijn stof (PM10-fractie)

  • vluchtige organische stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van gasvormige stoffen die voornamelijk uit koolstof- en waterstofatomen bestaansommige VOS (bv. benzeen) zijn kankerverwekkend, andere bedreigen dan weer de ozonlaagde grens- en advieswaarden van alle gemeten VOS zijn in 2020 op alle meetplaatsen gehaaldde hoogste benzeenconcentraties werden in 2020 gemeten op meetplaatsen nabij petrochemische bedrijvende benzeenconcentraties daalden ten opzichte van 2000

  • De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

  • Meetgegevens voor ozon in de omgevingslucht (overschrijdingen). In de tabel wordt er per meetstation het aantal dagen weergegeven waarop de hoogste 8-uurgemiddelde ozon concentratie van een dag hoger was dan 120 µg/m3.

  • Concentratie van cadmium in omgevingslucht