From 1 - 7 / 7
  • benzo(a)pyreen (BaP) behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)verwarming met hout(kachels) is verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot van BaPde uitstoot door verwarming met steenkool en, in mindere mate, stookolie daalde sterk in de periode vanaf 2000 de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en de verjonging van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

  • Een doorsneegezin van 2,3 personen met een verbruik van 70 m³ drinkwater betaalt 421 euro voor de levering van drinkwater en de afvoer en zuivering van afvalwater.

  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. Indien van toepassing wordt dus rekening gehouden met de zuivering van het huishoudelijk afvalwater door een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.De huishoudens hebben een belangrijk aandeel in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar het oppervlaktewater.De netto-emissies van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater door huishoudens zijn gedaald.

  • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de netto-emissies van zuurstofbindende stoffen door huishoudens in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010

  • verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van fijn stof PM10 en PM2,5de uitstoot door verwarming met stookolie en vooral steenkool daalde sterk in de periode vanaf 2000 de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

  • De huishoudens verbruiken voor hun dagelijkse activiteiten belangrijke hoeveelheden water. Dit is vooral leidingwater, ook wel ‘kraanwater’ genoemd, maar ook hemelwater en grondwater.

  • verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van dioxinesde uitstoot door verwarming met steenkool daalde sterk in de periode 2000-2019de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst