From 1 - 4 / 4
  • we gebruiken de term dioxines als verzamelnaam voor zowel dioxines als furanende voornaamste bron van uitstoot is de industrie, gevolgd door huishoudens en afvalde sterke uitstootdaling sinds 2000 is vooral te danken aan minder uitstoot door afvalverbrandingsinstallaties

  • (Niet-methaan) vluchtige organische stoffen ((NM)VOS) zijn gasvormige stoffen die vooral opgebouwd zijn uit koolstof- en waterstofatomen. Ze zijn vaak slecht voor de gezondheid en/of het milieu. Sommige VOS (bv. benzeen) zijn kankerverwekkend, andere bedreigen de ozonlaag. Zwaveldioxide (SO2) kan ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen die zwavel bevatten. Dit gas zorgt mee voor verzuring van bodem en water. Verzuring is nadelig voor het milieu en tast gebouwen aan. Koolstofmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding. Hoge concentraties vinden we vooral in slecht verluchte ruimten met oude verwarmingsinstallaties. Blootstelling aan CO kan tot de dood leiden. Dioxines en PCB’s (polychloorbifenylen) ontstaan bij onvolledige verbranding van organisch materiaal dat chloor bevat. We vinden ze ook terug in schroot. Als deze stoffen via de lucht in ons water en voedsel terechtkomen, kunnen ze zich opstapelen in ons vetweefsel en de gezondheid schaden.

  • dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) zijn chemisch verwante, schadelijke stoffen die zich in de lucht binden aan stofdeeltjes, waarna deze kunnen neervallen op de bodem en op voedingsgewassen

  • verwarming met hout(kachels) is de belangrijkste bron van dioxinesde uitstoot door verwarming met steenkool daalde sterk in de periode 2000-2019de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst